Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013
Lithuania Polish Russia English
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 BW

Projektų atrankos procedūra

Projekto idėjų kūrimo procesas bei jų tolesnis vystymas yra esminė Programos įgyvendinimo dalis, kuri turėtų užtikrinti pakankamą kiekį geros kokybės projektų, apimančių visus Programos regionus, prioritetus bei priemones. Ruošiant projektus svarbu tenkinti esminius Programos reikalavimus, kuriuos sudaro planuojamų veiklų bendradarbiavimo per sieną rezultatų užtikrinimas.

Viso projekto ruošimo proceso metu Programos įgyvendinimo struktūros teiks paramą potencialiems pareiškėjams. BVI, JTS bei jo biurai yra atsakingi už informacijos apie Programą teikimą ir partnerystės stiprinimo skatinimą.

Jungtinis techninis sekretoriatas organizuoja kvietimus teikti paraiškas ir atsako už tinkamą informacijos, susijusios su paraiškų teikimu, platinimą, taip pat už visas su viešinimu susijusias priemones (žr. Informavimo ir komunikacijos planą, pridedamą kaip 2 priedas).

BVI sprendimu projektines paraiškas gali būti įmanoma teikti ne tik Jungtiniam techniniam sekretoriatui Varšuvoje, bet ir jo biurams. Šios paraiškos bus užregistruojamos ir persiunčiamos JTS Varšuvoje.

Paraiškų vertinimas ir projektų atrankos kriterijai
Visoms paraiškoms bus atliktas administracinis, tinkamumo patikrinimas ir kokybės vertinimas.

Administracinio patikrinimo metu vertinama, ar paraiška atitinka visus atitinkamame sąraše nurodytus kriterijus.

Tinkamumo tikrinimo tikslas - pateikti atsakymus į šiuos klausimus:

  • Ar pareiškėjas ir partneriai yra tinkami pagal Programą ir kvietimą teikti paraiškas;
  • Ar projekto veiksmai yra tinkami;
  • Ar projekto išlaidos yra tinkamos.

Administracinį ir tinkamumo patikrinimą atlieka Jungtinis techninis sekretoriatas prižiūrint BVI. Administracinio bei tinkamumo patikrinimo rezultatus peržiūrės vertinimo komitetas.

Paraiškų kokybės vertinimą organizuoja JTS, o jį atlieka vertinimo komitetas suvienodintų atrankos ir sutarties sudarymo kriterijų grupės bei vertinimo matricos pagrindu, kuriuos patvirtina JPK. Kokybės vertinimo metu bus vertinami, be kita ko, šie aspektai:

  • Projekto bendradarbiavimo per sieną aspektas;
  • Pasirinktos projekto strategijos, veiklos ir jos rezultatų atitikimas Programos tikslams;
  • Aplinkos tvarumas (projektai, turintys neigiamą poveikį aplinkai, negali gauti finansavimo pagal šią Programą);
  • Projekto ilgaamžiškumas (organizacinis, finansinis ir kt.);
  • Projekto biudžeto ir ekonominis vertinimas (efektyvus paskirtų lėšų naudojimas ir vertė už pinigus);
  • Partnerystės kokybė ir Naudos gavėjo (Vadovaujančiojo partnerio) gebėjimai.

Išsamesnį visų projektų atrankos kriterijų sąrašą paruoš BVI ir patvirtins Jungtinis priežiūros komitetas.

Kokybės vertinimą atlieka vertinimo komitetas. Vertinimo komiteto darbui pirmininkauja BVI, o jį organizuoja JTS, kuris atlieka vertinimo komiteto sekretoriaus vaidmenį (pagal PRAG nuostatas dėl vertinimo komiteto subsidijoms teikti).

Projektines paraiškas vertina Jungtinio priežiūros komiteto paskirtas vertinimo komitetas, kurį sudaro balso teisės neturintis pirmininkas, balso teisės neturintis sekretorius ir nelyginis balso teisę turinčių narių skaičius (bent trys). Balso teisę turintys nariai privalo turėti techninių bei administracinių gebėjimų, būtinų kompetentingai nuomonei apie paraiškas pareikšti.

Prieiga prie paraiškų užtikrinama per saugią interneto svetainę, kuri bus prieinama vertinimo komiteto nariams. Įvertinę paraiškas, komiteto nariai susirenka paskutiniam susirinkimui, kuriam pirmininkauja BVI atstovas. Sekretoriaus funkcijas atlieka JTS personalas.  

Galutinis paraiškų pasirinkimas
Vertinimo komitetas paruošia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodyti paraiškoms suteikti balai ir pateikia ją Jungtiniam priežiūros komitetui. Rekomenduodamas projektą, vertinimo komitetas gali nurodyti smulkių, paraiškai reikalingų pataisymų sąrašą.

Galutinį sprendimą dėl finansuojamų projektų priims Jungtinis priežiūros komitetas. Jokios projektinės paraiškos, kurių kokybės įvertinimas yra per žemas, negali būti tvirtinamos finansavimui.

Jei Jungtinis priežiūros komitetas nusprendžia nesivadovauti visomis ar dalimi vertinimo komiteto rekomendacijų, jis turi raštu paaiškinti savo sprendimą. Sprendimas tuomet siunčiamas per Jungtinę vadovaujančiąją instituciją išankstiniam Komisijos patvirtinimui. Komisija savo nuomonę turi pranešti Jungtinei vadovaujančiajai institucijai per 15 darbo dienų. Jei per 15 darbo dienų BVI Komisijos nuomonės negauna, laikoma, kad Komisija JPK sprendimą patvirtino.The Lithuania – Poland – Russia Programme
is co-financed with the funds from the European Union
Site Map | Legal Notice Copyright © 2010 LT-PL-RU. All rights reserved.