Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013
Lithuania Polish Russia English
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 BW

Lista podpisanych umów grantowych

LPR1/010/072                                                                                                   

Tytuł projektu: Środowisko chronione - zdrowe młode pokolenie
Partner Wiodący:
Starostwo Powiatowe w Piszu (Polska)
Partnerzy:

Zarząd Miasta Mamonovo (Federacja Rosyjska)

Zarząd Regionu Alytus (Litwa)

Całkowity budżet:
2.601.466,00 EUR
Wkład Programu:
2.341.319,40 EUR
Okres realizacji projektu :
24 miesiące
Działanie:
1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska


 

Ogólną ideą projektu jest przyczynianie się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnych źródeł energii na obszarze przygranicznym. Projekt przewiduje działania w 3 obszarach:

• Zwiększanie wiedzy i umiejętności dotyczących oszczędzania energii wśród osób żyjących na terenach transgranicznych (mieszkańcy dowiedzą się, jak oszczędzać energię podczas wykonywania codziennych aktywności, jak wybierać energooszczędne produkty, w jaki sposób nakłonić przedstawicieli władzy i pozostałych mieszkańców regionu do działań, które będą przyjazne dla środowiska);

• Redukcja zanieczyszczeń środowiska (poprzez modernizację 8 obiektów znacząco obniżone zostanie zużycie energii, co z kolei doprowadzi do redukcji emitowanych zanieczyszczeń);

• Rozszerzenie współpracy służącej ochronie środowiska na obszarach przygranicznych (zawarte kontakty ułatwią realizację innych projektów i zadań dotyczących transgranicznych inicjatyw środowiskowych w przyszłości).

LPR1/010/008

Tytuł projektu:                                   Tworzenie systemu wspierającego ochronę zdrowia dzieci w wieku szkolnym w regionie Obwodu Kaliningradzkiego i Kłajpedytion

Partner Wiodący:

N. I. Moroz Pozarządowa (Prywatna) Instytucja Ogólnokształcąca (Rosja)
Partnerzy:

Szkoła Podstawowa M. Gorky w Kłajpedzie (Litwa)
Publiczny Zakład Kształcenia Uzupełniającego „Kaliningrad Instytut Rozwoju Edukacyjnego” (Rosja)

Całkowity budżet:

222 222,23 EUR

Wkład Programu:

200,000,01 EUR

 Okres realizacji projektu :

 

 24 miesiące

Działanie:


 

2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków socjalnych, zarządzania i możliwości edukacyjnych


Główną ideą projektu jest stworzenie systemu wspierającego ochronę zdrowia poprzez ustanawianie centrum międzynarodowej edukacji i zdrowia, które będzie gromadzić, testować i rozpowszechniać innowacyjne doświadczenia w dziedzinie ochrony zdrowia dzieci w wieku szkolnym wśród krajów sąsiednich i regionów rosyjskich.

Planuje się osiągnąć następujące główne rezultaty:

• Stworzenie systemu ochrony uczniów w regionie Obwodu Kaliningradzkiego i Kłajpedy.

• Udoskonalenie wiedzy pedagogicznej w dziedzinie psychologii rozwojowej i fizjologii oraz zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie tej wiedzy w praktyce.

• Poprawa zdrowia uczniów partnera organizacji edukacyjnych poprzez zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia, które występują podczas okresu edukacyjneg 

LPR1/010/174                                                                                                                        

Tytuł projektu:                                Poprawa dostępności do granic państwowych pomiędzy Republiką Litwy i Federacją Rosyjską poprzez zwiększenie przepustowości w punktach kontroli granicznej(PKG) w Panemunė i Kybartai

Partner Wiodący:

Regionalny Urząd Celny w Kłajpedzie (Litwa)

Partnerzy:

Regionalny Urząd Celny w Kaliningradzie (Rosja),
Regionalny Urząd Celny w Kaunas (Litwa)

Całkowity budżet:

4 000 000,00 EUR

Wkład Programu:

3 600 000,00 EUR

Okres realizacji projektu :

18 miesięcy

Działanie:

1.2. Poprawa dostępności


 

Ogólnym celem projektu jest przyspieszenie procedury kontroli celnej w dokonywaniu szybszego tranzytu pasażerskiego i towarowego na przejściach granicznych w Panemunė-Sovetsk i Kybartai-Černyševskoe. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poprawę zarządzania ruchem pojazdów i zwiększenie efektywności niestandardowych kontroli na PKG krajów obszaru współpracy, jak również poprzez wzmacnianie współpracy między agencjami organów ścigania na całej długości granicy pomiędzy Litwą i Rosją. W wyniku realizacji projektu skróci się czas dopełnienia  formalności granicznych dla pasażerów przekraczających granice państwowe.   Zmniejszą się również kolejki pojazdów ciężarowych na granicy, co z kolei przyczyni się do poprawy ogólnej sytuacji środowiskowej. Ponadto podjęte zostaną działania przeciw  nielegalnemu obrotowi  towarowemu.

Podczas realizacji projektu będą realizowane następujące działania:

• Na międzynarodowych PGK w Panemunė i Kybartai zostaną  uruchomione nowoczesne urządzenia rentgenowskie o dużej przepustowości;

• Zostaną przeprowadzone szkolenia dla litewskich urzędników celnych na temat korzystania z nabytego sprzętu rentgenowskiego;

• Odbędzie się 18 spotkań międzyinstytucjonalnej grupy roboczej i zostanie zorganizowanych 6 posiedzeń Komitetu Sterującego Projektami.

LPR1/010/181                                                                                                                        

Tytuł projektu:                               "Bałtyckie Gry Turystyczne - wiedza dla rozwoju potencjału turystycznego regionu Morza Bałtyckiego"

Partner Wiodący:                     

Urząd Miasta Palanga (Litwa)

Partnerzy:

Urząd Miasta Svetlogorsk (Federacja Rosyjska)

Całkowity budżet:                    

2 853 500,00 EUR

Wkład Programu:

2 568 150,00 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące

Działanie:

2.1. Rozwój turystyki


 

Głównym celem projektu jest rozwój sportu i turystyki aktywnej w obszarze współpracy przygranicznej poprzez zapewnienie nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz  rozwoju lepszych warunków dla turystyki aktywnej. Projekt przyczyni się do wprowadzenia większych możliwości do podjęcia aktywności sportowej przez ludność obydwu krajów, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy ich stanu zdrowia.

Ze względu na realizację planowanych wydarzeniach sportowych oraz budowę nowych hal sportowych, miasta Palanga i Svetlogorsk będą propagowane jako miasta turystyki i sportu, które zwiększają napływ turystów sportowych w obydwu krajach.

Główne działania, które będą realizowane w ramach projektu można podzielić na kilka grup:

•Przygotowanie nowej strategii rozwoju turystyki i rekreacji dla Palangi i Svetlogorska, w tym dokumentacji technicznej dla nowego miejskiego stadionu na otwartym powietrzu w Svetlogorsku;

•Budowa nowej hali sportowej w mieście Palanga, zakup sprzętu i innych materiałów do hali sportowej;

•Organizacja imprez sportowych, takich jak Turystyczne Igrzyska Olimpijskie w Palandze i  Svetlogorsku.

•Wszystkim tym działaniom będą towarzyszyć akcje promocyjne: koszulki, broszury, plakaty i plandeki;

•Organizacja wymiany doświadczeń poprzez spotkania grupy projektowej i wyjazdy szkoleniowe.

LPR1/010/049                                                                                                                         

Tytuł projektu:                                                       Bałtyckie Wybrzeże Bursztynowe. Rozwój obszaru  transgranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.

Partner Wiodący:

Gmina Sztutowo (Polska)

Partnerzy:

Miasto Krynica Morska (Polska), Gmina Stegna (Polska), Miasto Ustka (Polska),  Urząd Miasta Jantarniy  (Federacja  Rosyjska,  Obwód  Kaliningradzki)

Całkowity budżet:                    

2 618 052,55 EUR

Wkład Programu:

2 356 247,30 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące

Działanie:

2.1. Rozwój turystyki


 

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego i zwiększenie ruchu turystycznego w obszarze współpracy transgranicznej poprzez stworzenie produktu turystycznego „Bursztyn Wybrzeża Bałtyckiego” oraz poprawę infrastruktury turystyki morskiej.  Beneficjentem projektu są mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz turystów turyści z trzech krajów partnerskich  projektu.
 W ramach projektu planowane są działania w następujących  obszarach:

• Modernizacja przystani żeglarskiej w Sztutowie oraz rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej (Polska);

• Organizacja warsztatów i konferencji w celu wymiany doświadczeń dotyczących rozwoju infrastruktury turystycznej na obszarze objętym współpracą;

• Realizacja  działań promocyjnych  projektu  takich jak  stworzenie strony internetowej Projektu , publikacja materiałów  promocyjnych  dot.  produktu turystycznego „Bursztyn Wybrzeża Bałtyckiego”;

• Organizacja regat i festynu w Ustce dla ponad 1000 osób  ze wszystkich współpracujących ze sobą obszarów państw.

LPR1/010/113                                                                                                                         

Tytuł projektu:                                        "Zdrowe płuca dla jednego i wszystkich"
Partner Wiodący:
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie (Polska)
Partnerzy:
Państwowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Regionie Kaliningradzkim «Szpital Miejski nr 3»

Całkowity budżet:

1 000 000,00 EUR

Wkład Programu:

900 000,00 EUR

Okres realizacji projektu :

18 miesięcy
Działanie:
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych


 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie umieralności i zachorowalności w wyniku chorób układu oddechowego, w tym gruźlicy, w obszarze transgranicznym.

Główne wyniki, które powinny być zrealizowane w ramach projektu to:

• Powstanie Transgraniczne Centrum Pulmunologiczne (z salą multimedialną) w Olsztynie, w celu zapewnienia możliwie najszerszego transferu wiedzy i doświadczeń w ramach partnerstwa w regionie, szczególnie od lekarzy z Olsztyna (znane z nowoczesnych metod leczenia stosowanych w Unii Europejskiej) dla lekarzy z Kaliningradu. Zostanie ono wyposażone w niezbędną aparaturę medyczną.

• Laboratorium diagnostyczno - analityczne w Szpitalu Miejskim nr 3 w Kaliningradzie (Rosja), będzie poddane renowacji i modernizacji, a następnie wyposażone w niezbedny sprzęt w celu zapewnienia bardziej efektywnego rozpoznania gruźlicy w Obwodzie Kaliningradzkim.

• Doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników obu szpitali partnerskich w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego, w tym gruźlicy poprzez organizację wspólnych działań edukacyjnych oraz publikacji naukowych i materiałów audiowizualnych.

 

LPR1/010/009                                                                                                                         

 

Tytuł projektu:                                 Wsparcie i rozwój rolniczej działalności gospodarczej - od doświadczenia lokalnego do współpracy transgranicznej
Partner Wiodący:
Państwowy Instytut Edukacyjny Doszkalania Zawodowego Specjalistów Agrobiznesu w Kaliningradzie (Rosja)

Partnerzy:

Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa), Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie (Polska), Państwowy Uniwersytet Bałtycki im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja).

Całkowity budżet:

500 000,00 EUR

Wkład Programu:

450 000,00 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące

Działanie:                                     

2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy


 Głównym celem projektu jest zwiększenie standardu życia mieszkańców obszarów wiejskich w obszarze działania Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Głównymi rezultatami wdrożenia Programu będą:

•    Określenie kierunków długotrwałego rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych za pomocą odpowiednich wskaźników rozwoju. Utworzenie bazy informacji i metodologii działania w tym zakresie.

•    Stworzenie nowoczesnych warunków i perspektyw rozwoju rolniczej działalności gospodarczej. Powstanie bazy informacji i metodologii postępowania w tym zakresie.

•    Wykształcenie szeregu przeszkolonych rolników i osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą poprzez organizację szkoleń, studiów w terenie oraz publikacje instrukcji na temat: jak osiągnąć sukces w rozwoju agrobiznesu, jak również poprzez wyszukiwanie inwestorów.

•    Współudział w organizacji inicjatyw lokalnych i społecznych

•    Podtrzymywanie oraz odnawianie tradycji i kultury oraz tradycyjnej kuchni lokalnej wiejskich obszarów przygranicznych terenów Litwy, Polski i Rosji.

LPR1/010/088

Tytuł projektu:                                       "Skuteczne zarządzanie dla ludzi"

Priorytet:

2. Wspieranie rozwoju społecznego,
gospodarczego i przestrzennego

Działanie:

2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych

Partner Wiodący:

Urząd Stanu Cywilnego (Agencja) w Obwodzie Kaliningradzkim

Partnerzy:

Administracja Miasta Klaipeda (Litwa)

Całkowity budżet:

1.111.111,00 EUR
Wkład Programu: 1.000.000,00 EUR

Okres realizacji projektu :

18 miesięcy

Project website:
-


Ogólnym celem projektu jest zagwarantowanie wsparcia dla współpracy pomiędzy organami publicznymi z obszaru przygranicznego poprzez efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i informacyjnymi. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez modernizację elektronicznych systemów zarządzania dokumentami w biurach Urzędów Stanu Cywilnego na terenie Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja) i regionu Kłajpedy (Litwa).

Projekt przewiaduje osiągnięcie następujących rezultatów:
1. Ujednolicenie systemu informacyjnego w biurach Urzędu Stanu Cywilnego w Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja). W tym celu biura Urzędu Stanu Cywilnego w Obwodzie Kaliningradzkim zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy oraz wyremontowane;

2. Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja) zostaną przeszkoleni w zakresie pracy z systemem informacyjnym;

3. Warunki pracy pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w regionie Kłajpedy (Litwa) ulegną poprawie.

LPR1/010/060

Tytuł projektu: "Muzea ponad granicami"

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013

Tematyka projektu:

Turystyka, kultura i zabytki

Priorytet:

2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

Działanie:

2.1. Rozwój turystyki

Beneficjent:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu (Polska)

Partnerzy:

Muzeum “Friedland Gate” (Rosja)

Całkowity budżet:

3 888 888,89 EUR

Wkład Programu:

3 500 000,00 EUR

Czas trwania:

24 miesiące (od Września 2012 do Sierpnia 2014)

Strona internetowa projektu:

http://www.mob.elblag.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału ekonomicznego oraz pogłębienie integracji regionów przygranicznych partnerów, a także promocja wspólnych przedsięwzięć turystycznych bazujących na dziedzictwie kulturowym. Swoim działaniem projekt obejmie miasta Elbląg (Polska) i Kaliningrad (Rosja).

Główne rezultaty działania projektu:

- Rekonstrukcja i renowacja obiektów dwóch partnerskich muzeów w celu wprowadzenia usprawnień dla zwiedzających oraz zwiększenia standardów przechowywania zbiorów muzealnych.

- Zorganizowanie szeregu wspólnych przedsięwzięć oraz informowanie o projekcie, co pozytywnie wpłynie na wzmocnienie atrakcyjności turystycznej dwóch partnerujących regionów – Elbląga i Kaliningradu – poprzez wdrażanie nowoczesnych sposobów prezentowania wspólnego dziedzictwa kulturowego i stworzenie nowej jakości turystyki.

- Wprowadzenie kulturowego programu edukacyjnego do szkół i muzeów regionów objętych projektem.

- Stworzenie wspólnych standardów współpracy na terenach przygranicznych w zakresie ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego w celu odnowienia powiązań kulturowych pomiędzy mieszkańcami Elbląga i Kaliningradu.

LPR1/010/106

Tytuł projektu:                                      "Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji"
Partner Wiodący: Gmina Olecko (Polska)

Partnerzy:

Gmina Kazlu Ruda (Litwa), Administracja Rejonowa Gusiew (Rosja)

Całkowity budżet:

3 667 580,00 EUR

Wkład Programu:

3 300 822,00 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące

Działanie:

1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska


Ogólną ideą projektu jest poprawa warunków i standardu życia mieszkańców obszaru transgranicznego objętego działaniami projektu.
Głównymi rezultatami, jaki osiągnięte zostaną w ramach projektu są:

1. Redukcja emisji płynnych odpadów do rzek i jezior w rejonie transgranicznym dzieki wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminach Olecko (Polska) i Kazlu Ruda (Litwa), podłączenia do sieci (Gmina Olecko) i oczyszczalnia ścieków (Gmina Kazlu Ruda).

2. Utworzenie warunków do realizacji inwestycji proekologicznych w obszarze rosyjskiego partnera projektu poprzez opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla robót budowlanych w Gusiew (Rosja).

3. Kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań wśród mieszkańców obszaru objętego projektem poprzez opracowanie wspólnej transgranicznego strategii dotyczących ochrony wód i organizację międzynarodowego seminarium pod tytułem "Jak oszczędzać wodę" w Olecku (Polska) dla uczestników z trzech krajów  

LPR1/010/032

Tytuł projektu:                                    

"Program zapobiegania wadom postawy i skoliozie u dzieci z małych miast i obszarów wiejskich"

Partner Wiodący:
Sanatorium Pediatryczno-Ortopedyczne „Pioniersk” - Instytucja Państwowa Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej
Partnerzy:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

 Całkowity budżet:

3 102 294,08 EUR

 Wkład Programu: 

2 792 064,67 EUR

 Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:

2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych.


Głównym celem projektu jest zmniejszenie tempa wzrostu przypadków niepełnosprawności oraz wzrost jakości życia dzieci zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich.

Główne rezultaty wdrażania projektu:
1.  Powstanie w pełni operacyjnego mobilnego ortopedycznego laboratorium  diagnostycznego.
2.  Przeprowadzenie 8500 testów diagnostycznych dla dzieci z małych miast i terenów wiejskich w ramach programu zapobiegania wadom postawy i skoliozie. 1170 dzieci przejdzie leczenie w szpitalu oraz profilaktykę. Zakłada się, że z tego u 1050 dzieci po leczeniu poprawią się wskaźniki dot. stanu zdrowia.
3.  Utworzenie i uruchomienie wspólnej bazy danych zbierającej
i systematyzującej informacje dot. wad postawy i skoliozy u dzieci.
4.  Opracowanie i wdrożenie kompleksowego planu zapobiegania i leczenia wad postawy.
5.  Renowacja i wyposażenie pomieszczeń medycznych sanatorium „Pioniersk”
i szpitala w Ameryce.
6.  Opracowanie 5 innowacyjnych algorytmów profilaktyki i leczenia wad postawy.
7.  Wdrożenie 5 działań rozwijających umiejętności zawodowe personelu medycznego.
8.  Wydanie publikacji mających na celu przekazanie doswiadczeń i informacji
o realizacji projektu.

LPR1/010/090

Tytuł projektu:                                         

"Kultura i sztuka. Krok drugi – Nowa jakość edukacji (Skrót:Culart II)"

Partner Wiodący:
Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”
Partnerzy:

Fundacja Gminna „Kaliningrad” (Rosja), Regionalny Państwowy Instytut ds. podnoszenia kwalifikacji specjalistów w dziedznie kultury i sztuki „Centrum Metodyczno-Edukacyjne – EMC” (Rosja), Fundacja Gminy Samogithian (Litwa)

Całkowity budżet:

377 777,78 EUR

Wkład Programu: 

250 000,00 EUR
Okres realizacji projektu :
24 miesiące
Działanie:

2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych.


Głównym celem projektu jest rozwój potencjału społecznego poprzez zwiekszenie szans dostepu do edukacji. Autorzy projektu planują przeprowadzenie działań mających na celu wzmocnienie współpracy, podniesienie kwalifikacji specjalistów w instytucjach kulturalnych oraz lepszej rozpoznawalności instytucji kultury w oczach społeczności lokalnych i w internecie.

W projekcie zaplanowano osiągniecie następujących rezultatów:

1. Stworzenie nowego zintegrowanego programu edukacji kulturalnej, zorientowanego na rynek pracy, przy użyciu internetu i zaangażowaniu specjalistów ds. kultury z małych miejscowości.Spodziewane jest, że program spotka się dużym zainteresowaniem menadżerów kultury i sztuki.

2. Stworzenie systemu współpracy między specjalistami ds. kultury z krajów sąsiedzkich, zmierzającej do zwiększenia dostępności nowych form edukacji kulturalnej dla specjalistów ds. kultury i sztuki z terenu rejonów przygranicznych Obwodu Kalinigradzkiego, Polski i Litwy. Wskaźnikiem efektywności rezultatów będzie wzrost liczby transgranicznych wydarzeń kulturalnych i związanych ze sztuką.

 

LPR1/010/148

Tytuł projektu:                                                                  

Rozwój współpracy drogą do poprawy stanu ochrony zdrowia społeczności litewsko-polsko-rosyjskiego obszaru przygranicznego

Partner Wiodący:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku im. J.Śniadeckiego (Polska)
Partnerzy:

Szpital Publiczny w Mariampolu (Litwa), Miejska Instytucja ds. Zdrowia „Szpital Centralnego Dystryktu w Czerniahowsku” (Rosja), Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Polska). Szpital Publiczny w Taurogach (Litwa), Państwowa Instytucja ds. Zdrowia Regionu Kaliningradzkiego – Szpital Miejski w Sowietsku (Rosja).

Całkowity budżet:
3 999 624,00 EUR
Wkład Programu: 

3 599 661,60 EUR
Okres realizacji projektu : 18 miesięcy
Działanie:

2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych.


Głównym celem projektu jest stworzenie nowych standardów współpracy między polskimi, litewskimi i rosyjskimi lekarzami, co pozwoli na rozwój telemedycyny jako efektywnego narzędzia diagnostyki pacjentów z obszaru przygranicznego.

Planuje się osiągnięcie następujących rezultatów:

- Stworzenie warunków do wzrostu umiejetności cyfrowej diagnostyki lekarzy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

- Polepszenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez zredukowanie skali skutków ubocznych badań lekarskich.

LPR1/010/120

Tytuł projektu:                                      

Create4Compete – Kreatywność dla wzrostu Umiejętności i Konkurencyjności

Partner Wiodący:

Oddział w Mariampolu Kowieńskiej Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosła (Litwa)
Partnerzy: Kowieńska Agencja Rozwoju Regionalnego (Litwa), Kaliningradzka Izba Handlu i Przemysłu (Rosja), Fundusz „Victoria” (Rosja)

Całkowity budżet:

395 539,84 EUR

Wkład Programu: 

355 985,85 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP oraz rozwój rynku pracy


 

Głównym celem projektu jest wspieranie i zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Obwodu Kaliningradzkiego oraz litewskich powiatów miariampolskiego i kowieńskiego do współpracy transgranicznej i zwiększania potencjału konkurencyjności.

Główne działania projektu zostały precyzyjnie dobrane, są mierzalne i uwzględniają co następuje:

1) Wzmocnienie 4 instytucji wsparcia biznesu z terenu Obwodu Kaliningradzkiego oraz litewskich powiatów miariampolskiego i kowieńskiego;

2) Stworzenie nowej struktury wsparcia biznesu (Operacja Wsparcia Biznesu – eksperci EXT);

3) Przeszkolenie przedstawicieli 130 MŚP i podniesienie poziomu ich konkurencyjności, przedsiębiorczości i umiejętności współdziałania;

4) Podniesienie wiedzy i kreatywności 20 MŚP;

5) Wzmocnienie konkurencyjności transgranicznej 20 MŚP;

6) Stworzenie 3 sieci kooperacji na rzecz MŚP;

7) Przeszkolenie 2 grup przedstawicieli MŚP do rozpoczęcia i rozwoju biznesu

LPR1/010/044

Tytuł projektu:                                    

“Baltic Amber Coast. Rozwoju obszaru przygranicznego poprzez tworzenie i modernizację infrastruktury turystycznej. Część II.”

Partner Wiodący:

Administracja Gminy Miejskiej Jantarny (Rosja)
Partnerzy:

Gmina Sztutowo (Polska), Gmina Stegna (Polska), Gmina Krynica Morska (Polska), Gmina Ustka (Polska)

Całkowity budżet:

1 363 066,00 EUR
Wkład Programu:
1 226 759,40 EUR
Okres realizacji projektu :           24 miesiące
Działanie: 2.1. "Rozwój turystyki"Ogólnym celem projektu jest przyczynienie się do rozwoju potencjału turystycznego na obszarze Programu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej w gminie Jantarny (Rosja) i włączenie jej do sieci szlaków turystycznych.
Główne, oczekiwane rezultaty realizacji projektu są następujące:

- zakotwiczenie turystyki przez budowę infrastruktury w Jantarnym tj. - promenady i molo (o długości łącznej 2 000 m);

- wkład strony rosyjskiej do opracowania wspólnego studium na temat turystyki „Baltic Amber Coast";

- poprawa współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju turystyki pomiędzy interesariuszami projektu (władzami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, operatorami turystycznymi) w obszarze przygranicznym. Ponad 90 organizacji weźmie udział w warsztatach i konferencjach organizowanych w ramach projektu;

- wzrost społecznej świadomości na temat potencjału turystycznego w mieście Jantarny poprzez liczne publikacje w prasie, na stronach internetowych partnerów, emisję trzech spotów telewizyjnych. Organizacja jednej masowej imprezy charakterze transgranicznym dla ponad tysiąca uczestników z obszaru transgranicznego uczestniczących w regatach żeglarskich i festiwalu w Jantarnym.

 

LPR1/010/023

Tytuł projektu:                                        

„Warmia i Mazury – Obwód Kaliningradzki. Pracując ponad granicami.”

Partner Wiodący:
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (Polska)
Partnerzy:
Agencja Zatrudnienia w Kaliningradzie (Rosja)

Całkowity budżet: 

156 385,85 EUR
Wkład Programu: 
140 747,26 EUR
Okres realizacji projektu :
24 miesiące
Działanie: 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP oraz rozwój rynku pracy


 

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności kluczowego personelu publicznych służb odpowiedzialnych za rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim i Obwodzie Kaliningradzkim.

Oto szacowane rezultaty projektu:

- Zwiększenie wiedzy doradców zawodowych i pośredników pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz w Agencji Zatrudnienia w Kaliningradzie, co będzie skutkować lepszą skutecznością procesu zatrudnienia na obszarze działania Projektu;

- 80% uczestników projektu zwiększy prodyktywność i efektywność wykonywania swoich obowiązków;

- Organizacja wspólnych seminariów, szkoleń i konferencji;

- Druk dwujęzycznej publikacji – podręcznika dobrych praktyk w obszarze doradztwa zawodowego i poszukiwania zatrudnienia;

- Zakup wyposażenia i narzędzi badawczych – testów psychologicznych i gier szkoleniowych;

- Regularna wymiana informacji i poszerzenie wzajemnej wiedzy dot. sytuacji i uwarunkowań rynku pracy po obu stronach granicy, w tym na temat problemów MŚP (materiały statystyczne, opracowania).

LPR1/010/079

Tytuł projektu:                                   

"Obywatele z Eko-Inicjatywą"

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa (Polska)
Partnerzy: Pozarządowa organizacja ekologiczna "ECODEFENSE" (Rosja)
Całkowity budżet:

317 655,77 EUR
Wkład Programu: 

285 890,19 EUR
Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie: 
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych.


Strona internetowa                   www.ecocitizen.eu

projektu:


Ogólny cel projektu koncentruje się na zwiększeniu możliwości edukacyjnych dla mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Powiśla, przygranicznego terytorium Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Główne planowane wyniki realizacji projektu są następujące:

1. Utworzenie polsko-rosyjskiej transgranicznej sieci społeczno-ekologicznej współpracy instruktorów zwanych "Akademią z Eko-Inicjatywą" .

2. Szkolenie dla zespołu co najmniej 15 instruktorów społeczno-środowiskowych w dziedzinie tworzenia świadomości transgranicznego charakteru zagadnień ochrony środowiska.

3. Stworzenie koncepcji edukacji obywatelskiej i środowiskowej w obszarach wiejskich.

4. Stworzenie programu edukacyjnego pod nazwą „Obywatel z Eko-inicjatywą" i opublikowanie go w formie książki.
5. Renowacja centrum społecznego „Zaułek Benowo”.

LPR1/010/051

Tytuł projektu:                                 

"Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie gmin Kętrzyn i Swietłyj"

Partner Wiodący: Gmina miejska Kętrzyn (Polska)
Partnerzy:
Administracja Miasta Swietłyj w Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja)
Całkowity budżet:


875 150,00 EUR
Wkład Programu: 

787 635,00 EUR

Okres realizacji

projektu :

24 miesiące
Działanie: 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska

Strona internetowa

projektu:

http://www.energooszczednosc.ketrzyn.pl/Ogólnym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w sferze komunalnej i przez gospodarstwa domowe w małych miastach.
Główne rezultaty projektu są następujące:

- powstanie Informacyjnego Systemu Energooszczędności - wspólnego modelu całościowego oszczędzania energii w budynkach miejskich i domach, opartego na dwóch koncepcjach partnerskich oraz utworzonym programie ich wdrażania, działanie przewiduje także publikacje dokumentu (2000 egzemplarzy) i zamieszczenie go na stronach internetowych partnerów,
- wykonanie studiów wykonalności i innej dokumentacji technicznej (16),
- przeprowadzenie audytów budynków (29),
- przeprowadzenie 6 warsztatów szkoleniowych dla ponad 80 słuchaczy,
- zorganizowanie czterech międzynarodowych spotkań grup roboczych w celu wypracowania wspólnego modelu systemu całościowego oszczędzania zasobów energetycznych w jednostkach podlegających gminom partnerskim,
- organizacja trzech międzynarodowych spotkań Komitetu Zarządzającego,
- organizacja dwóch konferencji,
- realizacja dwóch inwestycji pilotażowych (remont przedszkola nr 9 w Swietłyj , wymiana 200 okien w Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie),
- przygotowanie filmu, publikacja 2000 ulotek i 2000 broszur,
- powiązanie dwoma linkami stron internetowych partnerów projektu, zamieszczenie minimum 30 reklam medialnych.

 

LPR1/010/019

Tytuł projektu:                                                                  

"Promocja międzynarodowych relacji społecznych w gminach Silale - Mamonowo poprzez sport"

Partner Wiodący: Gmina Miejska Silale (Litwa)
Partnerzy:
Administracja Miejska Mamonowa (Rosja)
Całkowity budżet: 2,306,608.26 EUR

Wkład Programu: 

2,075,947.43 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych.


 

Ogólnym celem projektu jest stworzenie warunków dla swobodnej rekreacji ludności, zajęć sportowych i budowania zdrowia, mających na celu wzmocnienie międzyludzkich relacji społeczności lokalnych w całym litewsko-kaliningradzkim obszarze przygranicznym, a także rozwój sieci współpracy w celu pro-aktywnego działania różnych grup społecznych (m.in. młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób pracujących) i wymiany działań sportowych między nimi.
Główne wyniki z realizacji projektu są następujące:

• przebudowany i wyposażony stadion miejski w Silale.
• zmodernizowany stadion miejski w Mamonowie.
• zorganizowane międzynarodowe imprezy sportowe w Silale wraz z prezentacją i zapoznaniem z różnymi rodzajami sportów.
• międzynarodowy rodzinny obóz sportowy zorganizowany w Mamonowie.
• zebranie składu dwóch grup osób niepełnosprawnych oraz ich trening w Mamonowie i w Silale.
• międzynarodowa konferencja końcowa z imprezą sportową w Silale.
• przeprowadzona promocja i informacja nt projektu.

LPR1/010/126

Tytuł projektu:                                               

„Edukacja sportowa na terenie transgranicznym – przygotowanie i budowa stadionów sportowych w gminie Kętrzyn oraz w Oziorsku”

Partner Wiodący:

miasto Kętrzyn (Polska)
Partnerzy:
Administracja Miasta Oziorsk (Rosja)
Total budget:
649,094.16 EUR
Wkład Programu:
584,184.74 EUR
Okres realizacji projektu :
24 miesiące
Działanie:
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych.


Głównym celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy regionem Warmia i Mazury (Polska) oraz Obwodem Kaliningradzkim (Rosja) zorientowanym na poprawę transgranicznej edukacji sportowej mieszkańców tych obszarów.
Główne planowane rezultaty zdefiniowane są następująco:

 1. 1. Wzrost liczby mieszkańców Kętrzyna i Oziorska posiadających dostęp do edukacji sportowej oraz obiektów sportowych.
 2. 2. Modernizacja boiska sportowego w Lazdojach oraz przygotowanie dokumentacji technicznej w celu renowacji szkoły sportowej oraz stworzenie boiska do piłki nożnej w Oziorsku.
 3. 3. Wizyta studyjna oraz warsztaty na temat różnych rodzajów spotów oraz wychowania fizycznego nauczycieli, trenerów oraz instruktorów sportu, zajęcia sportowe, warsztaty oraz zawody oraz turnieje dla dzieci, nastolatków oraz dorosłych organizowane w Kętrzynie oraz Oziorsku.  
 4. LPR1/010/151

  Tytuł projektu:                                     

  Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Oziorska

  Partner Wiodący: Gmina Kętrzyn (Polska)
  Partnerzy: Okręg miejski Oziorsk (Rosja)
  Całkowity budżet:
  217,764.56 EUR
  Wkład Programu:
  195,988.10 EUR
  Okres realizacji projektu :           
  24 miesiące
  Działanie:
  2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych.


  Ogólnym celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy Gminą Kętrzyn i Okręgiem Oziorsk w kierunku poprawy stanu zdrowia mieszkańców obu regionów.

  Główne szacunkowe rezultaty projektu:

  1. Kampanie prewencyjne oraz działalność edukacyjna skierowana na poprawę zdrowia.
  2. Zwiększenie liczy przebadanych osób.
  3. Odnowienie Gminnego Punktu Medycznego w Parczu Szkolnego Gabinetu Pielęgniarskiego
  w Biedaszkach jak również zakup dodatkowego sprzętu dla gabinetów lekarskich oraz izby pielęgniarek w Kętrzynie i szpitalu w Oziorsku.

LPR1/010/152

Tytuł projektu:                                   Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie

Partner Wiodący:

Powiat Węgorzewski (Polska)

Partnerzy:

Administracja Okręgu Miasta Oziorsk (Rosja)

Całkowity budżet:

593.727,31 EUR

Wkład Programu:

534.354,58 EUR

Okres realizacji projektu :

22 miesiące
Działanie:
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych


 

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę
i wyrównanie szans edykacyjnych w Powiecie Węgorzewskim (Polska) i Okręgu Miasta Oziorsk (Rosja).
Najważniejsze planowane rezultaty projektu to:
- budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie uwzględniajacego trzy obiekty: w pelni wyposażoną sale gimnastyczną, boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne o ogólnej powierzchni 2247,31 m2
- Organizacja 14 dniowych obozów rehabilitacyjnych dla 50 osób z Oziorska oraz 10 opiekunów z Ośrodka w Węgorzewie. Turnus będzie uwzgledniać wspólne zajęcia z młodzieżą z Ośrodka na wybudowanych obiektach sportowych i rekreacyjnych
- Organizacja szkoleń dla nauczycieli z Rosji i Polski (40 uczestników)

LPR1/010/001

Tytuł projektu:                                      Laguny jako miejsce krzyżowania się turystyki i wzajemnych oddziaływań społeczności Południowo-Wschodniego Bałtyku: od historii do czasów współczesnych (CROSSROADS 2.0)

Partner Wiodący:

Federalny Uniwesytet Bałtycki im. Immanuela Kanta (Rosja)
Partnerzy:

Regionalne Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie (Rosja), Regionalna Publiczna Organizacja Młodzieżowa „Grupa Tradycji – Mówiąca Woda” z Kaliningradu (Rosja), Administracja Instytucji Federalnej „Park Narodowy Mierzeja Kurońska” (Rosja), Administracja Dystryktu Zelenogradsk (Rosja), Agencja ds. Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja), Stowarzyszenie „Elbląg-Europa” (Polska), Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” (Polska), Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku (Polska), Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Polska), Europejska Fundacja Ochrony Zabytków (Polska), Administracja Miasta Neringa (Litwa), Uniwersytet w Kłaipedzie (Litwa).

Całkowity budżet:

1 840 847,80 EUR

Wkład Programu:

1 656 763, 02 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące

Działanie:

2.1 Rozwój turystyki


 

Głównym zamiarem projektu jest poprawa atrakcyjności i konkurencyjności litewsko-polsko-kaliningradzkiego obszaru transgranicznego przyległego do Zalewów – Wiślanego i Kurońskiego i zwiększenie napływu turystów.
Przewidziano następujące rezultaty projektu:
1. Budowa muzeum na wolnym powietrzu w Kaliningradzie, renowacja Muzeum w Nerindze, opracowanie dokumentacji technicznej dla muzeów na wolnym powietrzu na Litwie i w Polsce – z perspektywą ich włączenia do bałtyckiej sieci muzeów na wolnym powietrzu.
2. Opracowanie rekomendacji dla lokalnych centrów MŚP dotyczących prowadzenia działalności w rejonie Zalewów – Wiślanego i Kurońskiego.
3. Stworzenie na Litwie, w Polsce i w Rosji interaktywnych produktów turystycznych (wydarzeń) kształtujących wyjątkowy obraz regionu Zalewów (nawiazujący do epoki Wikingów).
4. Opracowanie i sprawdzenie przez Uniwersytet w Kłajpedzie nowych szlaków turystycznych w rejonie Zalewów – Wiślanego i Kurońskiego.
5. Przeszkolenie i certyfikacja przez Agencję ds. Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego przewodników, tłumaczy i pracowników muzeów z rejonu Zalewów - Wiślanego i Kurońskiego.
6. Publikacja przez Federalny Uniwersytet Bałtycki podręcznika dla przewodników i tłumaczy z rejonu Zalewów w czterech językach.
7. Opracowanie i włączenie do programu studiów na kierunkach usługi
i turystyka na Uniwersytetach w Kłaipedzie i Kaliningradzie kursu magisterskiego zwiększającego umiejętności i wiedzę przewodników
i tłumaczy (wartość akademicka 4,5 wg Europejskiego Systemu Transferu
i Akumulacji Punktów).
8. Zorganizowanie w Polsce i na Litwie przez kaliningradzkie Muzeum Historii
i Sztuki dwóch uaktualnionych wystaw „Laguny i skrzyżowania” oraz „Morski Krajobraz Kulturalny”.
9. Wydanie przez i rozpowszechnienie między agencje turystyczne, administrację i ośrodki informacji turystycznej z rejonu działania projektu dwóch katologów „Obiekty dziedzictwa historycznego i kulturalnego obszarów pogranicza litewsko-polsko-rosyjskiego otaczających Zalewy – Wiślany
i Kuroński” oraz „Tradycje ludów kulturalnego obszarów pogranicza litewsko-polsko-rosyjskiego otaczających Zalewy – Wiślany i Kuroński”.
10. Opracowanie przez Europejską Fundację Ochrony Zabytków i zatwierdzenie przez władze obszarów nadgranicznych Wspólnej Strategii oraz Planu Działań dotyczących zachowania i zrównoważonego wykorzystywania dziedzictwa naturalnego, historycznego i kulturalnego obszarów pogranicza litewsko-polsko-rosyjskiego otaczających Zalewy – Wiślany i Kuroński.
11. Studenci i akademicy z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Federalnego Uniwesytetu Bałtyckiego im. Immanuela Kanta oraz Towarzystwa Naukowego „Pruthenia” uzyskają dzięki wymianie informacji dodatkową wiedzę na temat wspólnego dziedzictwa kulturalno-historycznego obszarów nadgranicznych.
12. Publikacja dwóch książek „Opowieści, Mity i Legendy Starodawnych Prus” oraz „Ludy południowo-wschodniego Bałtyku w epoce Wikingów” w czterech językach.

LPR1/010/031

Tytuł projektu:                                    Wysoka jakość chirurgii ponad granicami

Partner Wiodący:

Regionalny Szpital Kliczinczy w Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja)

Partnerzy:

Wydział Medyczny Federalnego Bałtyckiego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta (Rosja),
Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Polska), Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Polska)

Całkowity budżet:

2 222 222,22 EUR

Wkład Programu:

2 000 000,00 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych


 

Głównym celem projektu jest stworzenie podstawy pod transgraniczny system nauczania i zaawansowanego szkolenia dla chirurgów w obszarze Programu (Obwód Kaliningradzki oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie) poprzez utworzenie transgranicznych centrów nauczania w Kaliningradzie i Olsztynie.

W projekcie zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:

1. Utowrzenie i wyposażenie transgranicznych centrów nauczania dla chirurgów, które zmiejszą ilość błędów lekarskich (włączając w to przypadki śmiertelne) oraz obniżą wskaźniki ryzyk dla zaawansowanej technologicznie opieki chirurgicznej i medycznej.

2. Przygotowanie działań centrów edukacji: szkolenia pracowników centrów oraz pilotażowej grupy lekarzy i studentów co zapewni określoną liczbę przeszkolonych i certyfikowanych specjalistów do pracy na wyposażeniu centrów w Obwodzie Kaliningradzkim i Województwie Warmińsko-Mazurskim.

3. Utworzenie systemu zapewniającego efektywne zarządzanie projektem oraz działalnością centrów po zakończeniu projektu.

LPR1/010/073

Tytuł projektu:                                Dobre zarządzanie i współpraca – reakcja na wspólne wyzwania w finansach publicznych

Partner Wiodący:

Ministerstwo Finansów Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja)

Partnerzy:

Urząd Miejski w Gdańsku (Polska), Urząd Miejski w Gdyni (Polska)(Polska)

Całkowity budżet:

1 276 734,27 EUR

Wkład Programu:

1 149 060,85 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych


 

Głównym celem projektu jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego obszaru dzięki lepszemu zarządzaniu finansami publicznymi poprzez wzrost efektywności i automatyzacji.
W projekcie zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:
1. Narzędzia IT do długoterminowego planowania finansowego, planowanie inwestycji kapitałowych, metody ukierunkowanej na osiągnięcie celu, opracowanie i realizowanie usług publicznych na poziomach regionalnych i lokalnych wyposażonych w odpowiednią metodologię i wsparcie legislacyjne;
2. Niezależne publiczne badanie będzie dostosowane pod kątem metodologii, zostaną przeszkoleni zewnętrzni eksperci. Niezbędne wsparcie legislacyjne będzie opublikowane
i rozpowszechnione.
3. System zarządzania finansami publicznymi będzie wprowadzony do samorządów Obwodu Kaliningradzkiego.
4. Rejestr zobowiązań we wszystkich samorządach Obwodu Kaliningradzkiego będzie zapewniony przez analityczną i obliczeniową metodologię.
5. System partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wsparty metodologią we wszystkich samorządach Obwodu Kaliningradzkiego.
6. Urzędnicy państwowi będą przeszkoleni we wszystkich zadaniach wynikających
z projektu.
7. System zamówień publicznych będzie wspomagany przez system informatyczny, polscy przedstawiciele biznesu będą przeszkoleni jak przygotowywać oraz składać oferty
w rosyjskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Zbierana, usystematyzowana oraz przetłumaczona będzie najważniejsza i aktulalna literatura z zakresu finansów publicznych oraz ustaw o finansach publicznych.

 

LPR1/010/102

Tytuł projektu:                                 Rozwój obszarów transgranicznych i ich współpracy przez budowę infrastruktury sportowej w Górowie Iławeckim i Bagrationowsku

Partner Wiodący:

Gmina Górowo Iławeckie (Polska)

Partnerzy:

Dystrykt Miejski Bagrationowsk (Rosja)

Całkowity budżet:

3 805 858,42 EUR

Wkład Programu:

3 425 272,58 EUR

Okres realizacji projektu :

17 miesięcy
Działanie:
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych


 Ogólnym celem projektu jest rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, warunków rządzenia i szans edukacyjnych.

Główne planowane efekty projektu są następujące:

 • zbudowanie stadionu w Górowie Iławeckim,
 • wybudowanie hali sportowej w Bagrationowsku,
 • organizacja wydarzenia sportowego w Polsce (będzie to trzydniowa impreza w formie konkursu sportowego w Górowie Iławeckim dla ok. 80 osób),
 • organizacja wydarzenia sportowego w Obwodzie Kaliningradzkim (będzie to trzydniowa impreza w formie konkursu sportowego w Bagrationowsku dla ok. 80 osób),
 • wydanie książki pt. tytułem „15 lat partnerskiej współpracy transgranicznej samorządów –miast Górowo Iławeckie i Bagrationowsk" przygotowanej w języku polskim i rosyjskim.

 

LPR1/010/167

Tytuł projektu:                                 Współpraca w tworzeniu biblioteki dla rodziny

Partner Wiodący:

Biblioteka Publiczna im. Petrasa Kriauciunasa Marijampole (Litwa)

Partnerzy:

Miejska instytucja "Scentralizowany System Biblioteczny" w Czerniachowsku (Rosja)

Całkowity budżet:

257 881,64 EUR

Wkład Programu:

232 093,47 EUR

Okres realizacji projektu :

18 miesięcy
Działanie:
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych


 Ogólnym celem projektu jest przyczynienie się do poprawy edukacji rodzinnej, środowiska informacyjnego i kulturowego włączając się do transgranicznego rozwoju społecznego i gospodarczego.
Główne oczekiwane rezultaty projektu wymienione zostały poniżej:
1. Odnowienie 289 m2 powierzchni budynku biblioteki w Mariampolu (Litwa).
2. Remont 226,9 m2 powierzchni biblioteki w Czerniachowsku (Rosja).
3. Utworzenie w dwóch bibliotekach zaadaptowanych stref funkcjonalnych wyposażonych w sprzęt dostosowany do potrzeb użytkowników poprzez zakupienie dwóch zestawów książek, muzyki, gier i filmów na CD i DVD.
4. Strona projektu w zaprojektowana w języku rosyjskim, litewskim i angielskim dla upowszechniania informacji, poznawania, partnerstwa i współpracy.
5. Zorganizowanie dwóch wystaw twórczości, dwóch wystaw mobilnych oraz zorganizowanie 10 spotkań "Klubu Czytających Rodzin”.
6. Jeden program edukacyjny opracowany dla dalszej organizacji 96-godzinnego wprowadzającego kursu szkoleniowego w Mariampolu (10 spotkań dla 70 uczestników) i Czerniachowsku (10 spotkań dla 60 uczestników).
7. Publikacja "Biblioteka dla rodziny: wyzwania i szanse" (500 egz.).
8. Wspólna międzynarodowa konferencja dla 100 uczestników w Mariampolu w celu podsumowanie wyników projektu partnerskiego i współpracy bibliotek przy realizacji koncepcji "Biblioteka dla rodziny".

 

LPR1/010/006

Tytuł projektu:                                   Podniesienie atrakcyjności północno-wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych.

Partner Wiodący:

Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” (Polska)

Partnerzy:

Agencja Turystyczna Rządu Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja), Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Polska), Miasto Olsztyn (Polska)

Całkowity budżet:

128 000,22 EUR

Wkład Programu:

115 200,00 EUR

Okres realizacji projektu :

22 miesiące
Działanie:
2.1. Rozwój turystyki


 

Głównym celem projektu jest poprawienie skuteczności współpracy pomiędzy
4 partnerami projektu, w celu zachowania i promocji wspólnego kulturowego dziedzictwa północno-wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego.
W projekcie zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:
1. Wzmocnienie współpracy pomiędzy trzema regionalnymi administracjami, jedną organizacją pozarządową oraz 18 instytucjami edukacyjnymi z regionów partnerskich w zakresie dziedzictwa historycznego poprzez współfinansowanie dwóch polsko-posyjskich wniosków o dofinansowanie w zakresie jego ochrony i promocji.
2. Stworzenie sieci współpracy pomiędzy dwoma sąsiednimi krajami w celu opracowania i promocji transgranicznych szlaków turystycznych utworzonych poprzez rozwój nowych produktów turystycznych łączących północno-wschodnią Polskę oraz Obwód Kaliningradzki.
3. Utrwalanie oraz szerzenie wiedzy wśród najmłodszych mieszkańców regionów partnerskich nt. historii ich kraju oraz kraju sąsiedzkiego poprzez wypracowanie jednej polsko-rosyjskiej aplikacji projektowej dotyczącej wspólnego zrozumienia wśród dzieci i młodzieży.
4. Opracowanie dwóch ofert turystycznych dla polskich agencji turystycznych
w formie szlaków turystycznych (część kompletnych szlaków).

 

LPR1/010/030

Tytuł projektu:                                    Rozwój nowoczesnej stacji pogotowia ratunkowego poprzez budowę infrastruktury, zwiększeniu pomocy medycznej i doświadczenia w regionie współpracy transgranicznej

Partner Wiodący:

Państwowa jednostka budżetowa opieki zdrowotnej Obwodu Kaliningradzkiego "Miejska Stacja Pogotowia" (Rosja)

Partnerzy:

Wojewódzki Szpital Zintegrowany w Elblągu (Polska)

Całkowity budżet:

2 752 023,86 EUR

Wkład Programu:

2 476 821,47 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych


 Projekt ma celu osiągniecie szybkiej, profesjonalnej oraz skutecznej pomocy dla mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego w przypadku leczenia w karetce pogotowia poprzez przebudowę i modernizację budynku stacji pogotowia kaliningradzkiego, zakup karetek i sprzętu.

Główne oczekiwane rezultaty projektu są następujące:

1. Przebudowa budynku stacji pogotowia miejskiego w Kaliningradzie.
2. Zakupienie mebli i sprzętu dla prawidłowego funkcjonowania stacji pogotowia.
3. Zakup wyposażenia biurowego dla realizacji projektu, po zakończeniu projektu przekazanie go do stacji pogotowia Kaliningrad.
4. Zakupienie czterech nowych ambulansów.
5. Zakupienie czterech defibrylatorów do samochodów pogotowia.
6. Organizacja dwóch szkoleń dla polskiego personelu medycznego.
7. Stworzenie i utrzymanie strony internetowej.
8. Zorganizowanie sześciu spotkań zespołów projektowych podczas jego realizacji.
9. Organizacja jednego seminarium w Kaliningradzie na temat standardów pomocy w karetkach.

 

LPR1/010/185

Tytuł projektu:                                 Utworzenie Szlaku Turystycznego "Od Traktatu Pokojowego w Tylży z 1807 do Konwencji z 1812 w Taurogach".

Partner Wiodący:

Administracja Dystryktu Miejskiego Taurogi (Litwa)

Partnerzy:

Administracja Dystryktu Miasta Sowietsk (Rosja)

Całkowity budżet:

2 888 888,89 EUR

Wkład Programu:

2 600 000,00 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.1. Rozwój turystyki


 

Główne oczekiwane rezultaty projektu wymienione zostały poniżej:
1. Zakup sprzętu biurowego i mebli do celów zarządzania projektem dla administracji dystryktu miasta Sowietsk (Rosja).
2. Restauracja pomnika królowej Ludwiki na historycznym miejscu w Sowietsku
i odnowienie centralnej alei miejskiego parku krajobrazowego od łuku wejściowego do miejsca pamięci wraz z instalacją 14 ławek i 14 słupów oświetleniowych.
3. Zaprojektowanie i zainstalowanie napisu pamiątkowego "Lipa Napoleona" w Sowietsku; wykonanie prac krajobrazowych wokół obszaru i odrestaurowanie fragmentów zabytkowej tratwy.
4. Utworzenie trasy turystycznej „Szlakiem Pokoju Tylżyckiego" w Sowietsku, składającej się z 11 punktów, z których każdy wyposażony zostanie w stanowisko z nawigacją informacyjną, transparentami i monitorem. Zainstalowanie otwartego planu układu miasta z 1807 oraz przygotowanie mapy o wymiarach 10x30 m, która zostanie zamocowana na ścianie Muzeum Historycznego w Sowietsku.
5. Wspólne międzynarodowe przejście szlakiem turystycznym w Sowietsku
z udziałem klubów rekonstruujących historię z Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego a także międzynarodowe badania i konferencja o wymiarze praktycznym oraz wystawa tymczasowa pt. „Od Traktatu Pokojowego w Tylży do Konwencji w Taurogach". Druk publikacji dla adekwatnej liczby uczestników wydarzeń.
6. Wybudowanie mostu dla rowerzystów i pieszych na rzece Jura w Taurogach.
7. Wybudowanie ścieżki rowerowej o szerokości 1,5-3 metrów od mostu na rzece Jura do wsi Lauksargiai w dystrykcie Tauroskim.
8. Poprawienie infrastruktury wokół pomnika Konwencji w Taurogach włączając w to budowę parkingu dla 15 samochodów w pobliżu pomnika, budowę mostu przez rzekę Ezeruona i wyasfaltowanie 2,2 km drogi do pomnika w dystrykcie Tauroskim.
9. Odnowienie podstawy pomnika Konwencji w Taurogach w miejscowości Staigine (Litwa).
10. Organizacja konferencji otwierającej i zamykającej projekt w dystrykcie Tauroskim.

LPR1/010/143

Tytuł projektu:                                    Możliwości i korzyści ze wspólnego wykorzystania Zalewu Wiślanego

Partner Wiodący:

Instytut Morski w Gdańsku (Polska)

Partnerzy:

Oddział Atlantycki Instytutu Oceanologii im. P.P. Shirshov’a Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja),
Uniwersytet im. Immanuela Kanta (Rosja),
Gmina Miasto Elbląg (Polska),
Administracja Dystryktu Miejskiego Bałtijsk (Rosja)

Całkowity budżet:

1 078 270,00 EUR

Wkład Programu:

970 443,00 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
Działanie 2.4. Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno-ekonomiczne


 

Ogólnym celem projektu jest intensyfikacja współpracy społeczno-gospodarczej pomiędzy regionami Zalewu Wiślanego. Cele szczegółowe, które będą wspierać ogólną ideę włączają kilka „miękkich działań”.
Główne wyniki projektu są następujące:
- zwiększona wiedza na temat możliwości jakie niesie wspólna współpraca dla optymalnej realizacji potencjału społeczno-gospodarczego Zalewu Wiślanego poprzez przygotowanie poszczególnych raportów: na temat środowiska naturalnego i warunków społeczno-ekonomicznych Zalewu Wiślanego wraz ze stworzeniem katalogu infrastruktury transportowej,
- zwiększona liczba regionalnych inicjatyw poprawiających dostępność terytorialną oraz mobilność transgraniczną poprzez organizację seminarium na temat współpracy trans-regionalnej w regionie Zalewu Wiślanego,
- poprawa atrakcyjności regionu Zalewu Wiślanego w zakresie turystyki i środowiska naturalnego poprzez wpływ ustaleń konferencji na temat wspólnego rozwoju regionalnego oraz poprzez wpływ zaleceń i wytycznych dla przyszłej współpracy wokół Zalewu Wiślanego sporządzonych w wyniku serii specjalnych seminariów i wizyt studyjnych,
- opublikowanie dwóch podręczników: pierwszego na temat rozwoju portów na Bałtyku w kontekście planowania przestrzennego, drugiego o tematyce zrównoważonego rozwoju w rejonie Zalewu Wiślanego,
- utworzenie planu dla przyszłych działań,
- wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez konsultacje społeczne w Polsce i Rosji dotyczące przyszłego rozwoju Zalewu Wiślanego i planowania przestrzennego,
- zwiększenie rozpoznawalności regionu Zalewu Wiślanego poprzez udział
Beneficjenta i partnerów w zewnętrznych imprezach promocyjnych i konferencjach.

 

LPR1/010/093

Tytuł projektu: Możliwości i korzyści ze wspólnego wykorzystania Zalewu Wiślanego

Partner Wiodący:

Miasto Ełk (Polska)

Partnerzy:

Administracja Miasta Oziersk (Rosja)

Całkowity budżet:

458 268,84 EUR

Wkład Programu:

412 441,95 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.1 Rozwój turystyki


 

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju społęcznego, gospodarczego

i przestrzennego poprzez zwiększenie oferty turystycznej w Ełku i Oziersku dzięki rozwinięciu i promocji współpracy samorządów lokalnych w dziedzinie turystyki transgranicznej.
Główne planowane rezultaty projektu to:
1. Budowa parków linowych w partnerskich miastach Ełku i Oziersku.
2. Zebranie informacji o bazie noclegowej, punktach gastronomicznych
i atrakcjach turystycznych (takich jak parki linowe, obiekty sportowe, szlaki turystyczne).
3. Stworzenie systemu informacji turystycznej w formie wielojęzycznej strony internetowej.
4. Opracowanie i wprowadzenie sytemu promocji turytystycznej (wydanie DVD - przewodnika po miastach oraz rozprowadzenie go między mieszkańcami i turystami)

 

LPR1/010/109

Tytuł projektu:                            Ulepszenie ogólnodostępnej infrastruktury obszaru transgranicznego w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru

Partner Wiodący:

Miasto Suwałki

Partnerzy:

Administracja Jednostki Miejskiej "Osada Miejska Czerniachowsk” (Rosja),
Samorząd Okręgu Miejskiego Guriewsk (Rosja)

Całkowity budżet:

2 055 858.46 EUR

Wkład Programu:

1 850 272.61 EUR

Okres realizacji projektu :

18 miesięcy
Działanie:
2.1 Rozwój turystyki


 

Ogólnym celem projektu jest promocja zrównoważonego rozwoju turystyki transgranicznej poprzez przygotowanie infrastruktury oraz utworzenie miejsc, w których mogłyby się odbywać wydarzenia w polsko-litwesko-rosyjskim regionie transgranicznym tj. koncerty plenerowe, wystawy, festiwale, dni miasta.


W projekcie zaplanowano osiągniecie następujących rezultatów:
1) Zakończenie przebudowy Placu Europejskiego w Suwałkach (II etap przebudowy).
2) Rekonstrukcja części parku miejskiego w Czerniachowsku.
3) Opracowanie dokumentacji dotyczącej rekonstrukcji parku miejskiego w Guriewsku. 

LPR1/010/150

Tytuł projektu: Aktywna młodzież - żywe pomniki

Partner Wiodący:

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Partnerzy:

Samorząd Kalwarii (Litwa),
Samorząd okręgu Oziersk (Rosja)

Całkowity budżet:

2 985 350,06 EUR

Wkład Programu:

2 686 815,05 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.1 Rozwój turystyki


 Głównym celem projektu jest zaprezentowanie miejsc dziedzictwa kulturowego w celu uczynienia pogranicza polsko-litewsko-rosyjskiego miejscem atrakcyjnym turystycznie poprzez zwiększenie ich dostępności, ich renowację oraz adaptację do celów turystycznych jak również promocję produktów turystycznych – transgraniczne punkty spotkań młodzieży pod tytułem Aktywna młodzież - żywe pomniki.

W projekcie zaplanowano osiągniecie następujących rezultatów:
1. Renowacja oraz wyposażenie historycznego budynku na potrzeby Centrum Obsługi Turystycznej w Dowspudzie (Polska) (518,12 m2).
2. Renowacja oraz wyposażenie historycznego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Pielgrzyma w Kalwarii (Litwa) ( 757,31 m2).
3. Renowacja oraz wyposażenie historycznego budynku na potrzeby Międzynarodowego Centrum Dzieci i Rozwoju Kreatywności Młodzieży w Oziersku (Rosja) (849,5 m2).
4. Organizacja 2 siedmiodniowych obozów młodzieżowych w Dowspudzie po 42 uczestników każdy.
5. Organizacja siedmiodniowego obozu młodzieżowego w Kalwarii dla 42 osób.
6. Organizacja siedmiodniowego obozu młodzieżowego w Oziersku dla 42 osób.
7. Publikacja broszury przygotowanej w czterech językach Aktywna młodzież żywe pomniki (łącznie 200 egzemplarzy).
8. Publikacja broszury przygotowanej w czterech językach promującej produkt turystyczny (łącznie 2000 egzemplarzy) w celu podniesienia o 20% świadomości społeczeństwa po zakończeniu projektu.
9. Zakup kalendarzy promujących odnowione obiekty dziedzictwa kulturowego na 2015 rok (łącznie 600 egzemplarzy).
10. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej renowacji historycznej stajni
w Kalwarii, historycznej części miasta oraz kościoła Ewangelicko-Luterańskiego.
11. Wdrożenie działań promocyjnych – produkcja tablic informacyjnych, plakatów, notek prasowych, roll-up-ów, banerów oraz innych materiałów promocyjnych.

LPR1/010/095

Tytuł projektu: Biuro promowania przedsiębiorczości

Partner Wiodący:

Gmina Miejska Ełk (Polska)

Partnerzy:

Administracja Miasta Oziersk (Rosja)

Całkowity budżet:

204 946,18 EUR

Wkład Programu:

184 451,56 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy


 Głównym celem projektu jest promowanie społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju, utworzenie i promowanie transgranicznej współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami przedsiębiorców i samorządów wspierającymi przedsiębiorczość.
Główne, oczekiwane wyniki projektu są następujące:
1. Uruchomienie instrumentu współpracy transgranicznej w postaci Biur Wsparcie dla Biznesu - w pełni działającego w Ełku (Polska) oraz nowo otwartego w Oziersku (Rosja).
2. Wspólna promocja i działalność marketingowa pozwalająca na możliwość dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji niezbędnych do ustanowienia działalności gospodarczej, pobudzanie wspólnego handlu i inwestycji poprzez realizację działań marketingowych, zbieranie i dzielenie się informacjami na temat sytuacji na rynku pracy w regionach partnerskich.
3. Podniesienie poziomu wiedzy 30 osób bezrobotnych uczestniczących
w szkoleniach na temat przedsiębiorczości i pozyskiwania środków.
4. Nawiązanie współpracy przez 20 przedsiębiorców z Ozierska i 20 z Ełku.
5. Wzrost wiedzy społecznej o marketingu sieciowym i innowacji w dziedzinie technologii.
6. Podniesienie motywacji i aktywnego poszukiwania pracy wśród bezrobotnych uczestniczących w projekcie - 10 bezrobotnych rozpocznie własną działalność gospodarczą.
7. Liczba profesjonalnych konsultacji dla przedsiębiorstw i osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą wyniesie 864.
8. W ramach projektu poradnictwo w wymiarze 1152 godzin. 

LPR1/010/123

Tytuł projektu:                           Wspólne scieżki – budowanie atrakcyjności turystycznej miast Marlborka i Svetly

Partner Wiodący:

Miasto Marlbork (Polska)

Partnerzy:

Masto Svetly (Rosja)

Całkowity budżet:

962.655,40 EUR

Wkład Programu:

866.389,86 EUR

Okres realizacji projektu :

20 miesięcy
Działanie:
2.1 Rozwój turystyki


Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast Marlborka i Svetly poprzez wzmocnienie potencjału istniejącej infrastruktury turystycznej.
Główne planowane rezultaty projektu to:
1. Poprawienie stanu technicznego ruin murów miejskich w Marlborku.
2. Ulepszenie estetyki parku wzdłuż brzegu kanału w Svetly.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej rozwiązań architektonicznych
i planistycznych dla parków i skwerów miejskich, rekonstrukcji nabrzeża oraz dla prac inżynieryjnych w Svetly.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej dla bulwarów w Marlborku.
5. Aktualizacja koncepcji strefy rekreacji i turystyki w dystrykcie miejskim Svetly.
6. Wymiana doświadczeń między partnerami w sferze modernizacji obszarów miejskich.
7. Poprawa relacji dobrosąsiedzkich, stworzenie przestrzeni informacyjnej, wywołanie w społecznościach zainteresowania historią i kulturą, organizacja wydarzeń mających na celu promocję projektu nakierownych na zwiększenie skali turystyki i aktywności rekrecyjnej w dystrykcie Svetly.
8. Stworzenie możliwości do rozwoju infrastruktury dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki uwzględnieniu ich przy tworzeniu dokumentacji technicznej.  

LPR1/010/156

Tytuł projektu:                                  Atlantyda pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy

Partner Wiodący:

Fundacja Pogranicze (Polska)

Partnerzy:

Muzeum Regionalne w Kedainiai (Litwa), Regionalna Organizacja Pisarzy w Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja), Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” (Polska)

Całkowity budżet:

266 244,91 EUR

Wkład Programu:

239 247,68 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.1 Rozwój turystyki


Głównym celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy regionami transgranicznymi jak również przyczynianie się do rozwoju dobrosąsiedzkich relacji bazujących na partnerstwie pomiędzy Polską, Litwa oraz Rosją.
W projekcie zaplanowano osiągniecie następujących rezultatów:
1. Stworzenie „Kulturowego szlaku Atlantydy pogranicza” łączącego takie miasta jak Kransogruda-Sejny, Kedainiai oraz Kaliningrad, jako pierwszej pilotażowej części Europejskiego Szlaku Dialogu.
2. Publikacja „Przewodnika transgranicznego szlaku Atlantydy pogranicza: Kransgruda-Sejny, Kedainiai, Kaliningrad.
3. Cyfrowy zbiór 23 książek oraz innych materiałów (cyfrowe wersje pocztówek
z bogatej kolekcji Centrum Pogranicza) w języku angielskim, rosyjskim, litewskim oraz polskim, dostępne dla szerokiej publiczności.
4. Strona internetowa dotycząca działań projektu oraz partnerów.
5. Organizacja wystawy multimedialnej „Atlantyda pogranicza”, która będzie wykorzystywana jako narzędzie edukacyjne.
6. Szkolenie dla 6 przewodników.
7. Opracowanie przykładowego konspektu zajęć, który w przyszłości mógłby być wykorzystany do nauki dzieci i młodzieży w trzech krajach.

LPR1/010/050

Tytuł projektu:                                   Miasta Kętrzyn i Svetly jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi usług publicznych powiązanych z integracją wrażliwych grup społecznych przy pomocy aktywnej współpracy transgranicznej

Partner Wiodący:

Gmina Miejska Kętrzyn (Polska)

Partnerzy:

Dystrykt Miejski Svetly (Rosja)

Całkowity budżet:

607 791,87 EUR

Wkład Programu:

547 012,68 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych zarządzania i szans edukacyjnych


Ogólnym celem projektu jest stworzenie warunków do dialogu międzykulturowego

i zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem wrażliwych grup społecznych.
Główne, oczekiwane rezultaty projektu są następujące:
1. Przygotowanie dwóch koncepcji utworzenia systemu usług publicznych oraz dwóch programów ich realizacji wspierających integrację wrażliwych grup społecznych w lokalnych społecznościach małych miast na przykładach pochodzących z Kętrzyna i Svetly.
2. Opracowanie dwóch kompletnych dokumentacji technicznych dotyczących Transgranicznych Centrów Kultury Fizycznej w Kętrzynie i w Svetly.
3. Podniesienie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w systemie usług publicznych w Kętrzynie i Svetly poprzez ich udział w czterech warsztatach tematycznych (liczba osób przeszkolonych podczas ogólnego bloku - 140, liczba świadectw potwierdzających uaktualnienie kwalifikacji w pozostałych trzech warsztatach - 90) oraz w dwudniowej wizycie studyjnej dla 45 uczestników warsztatów w Svetly (Rosja).
4. Zorganizowanie konferencji otwierającej (80 uczestników) oraz kończącej
(150 uczestników).
5. Zorganizowanie dwudniowej paraolimpiady dla 60 uczestników.
6. Zorganizowanie dwóch wyjazdów integracyjnych dla 60 uczestników paraolimpiady. 

LPR1/010/089

Tytuł projektu:                                     "Rozwój jednostek ratownictwa medycznego poprzez modernizację infrastruktury, rozszerzenie wsparcia systemu decyzyjnego oraz zwiększenie świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną "

Program: 

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013

Tematyka projektu:

Zdrowie

Priorytet:

2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

Działanie:

2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych zarządzania i szans edukacyjnych

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu (Polska)

Partnerzy:

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Kaliningradzie (Rosja)

Całkowity budżet:

2 188 386.27 EUR
Wkład Programu: 1 969 547.64 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące (od Listopada 2012 do Października 2014)

Strona internetowa projektu:
www.szpital.elblag.pl


Ogólnym celem projektu jest zwiększenie wydajności funkcjonowania usług ratownictwa medycznego w obszarze transgranicznym Polski i Rosji poprzez modernizację jednostek ratownictwa medycznego oraz podniesienie standardów usług świadczonych przez partnerów projektu.
W projekcie zaplanowano osiągniecie następujących rezultatów:

1) Poprawienie dostępu do infrastruktury medycznej oraz lepszą efektywność usług medycznych poprzez skrócenie czasu potrzebnego na dotarcie do pacjenta
i postawienia diagnozy dzięki wykorzystaniu nowego wyposażenia do teletransmisji elektrokardiogramów oraz systemu lokalizowania karetek.
2) Zapewnienie szybszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.
3) Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej na potrzeby ratowników medycznych oraz innych pracowników pogotowia ratunkowego.
4) Usprawnienie wymiany dobrych praktyk w zakresie narodowych standardów ratownictwa medycznego.
5) Utworzenie wspólnych standardów w zakresie ratownictwa medycznego.
6) Podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie systemów informatycznych dotyczących europejskich standardów w zakresie ratownictwa medycznego.
7) Podnoszenie świadomości i wiedzy na temat pierwszej pomocy.

Ważność: 21.01.2013 

LPR1/010/110

Tytuł projektu:                                        Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - etap II

Partner Wiodący:

Administracja Miasta Kłaipeda (Litwa)

Partnerzy:

Administracja dystryktu miejskiego Svetlogorskiy (Rosja), Państwowa autonomiczna instytucja edukacyjna na rzecz dodatkowej edukacji dzieci „Dzieci Regionu Kaliningrad - Centrum Młodzieży dla Środowiska, Wiedzy Lokalnej oraz Turystyki” (Centrum Ekologiczne) (Rosja)

Całkowity budżet:

3 999 930,00 EUR

Wkład Programu:

3 599 937,00 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
1.1. Zrównoważone wykorzystywanie środowiska


Ogólnym celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wód deszczowych i powierzchniowych odprowadzanych do Morza Bałtyckiego z południowo-wschodniej części regionu Morza Bałtyckiego.
Główne, oczekiwane wyniki projektu są następujące:
1. Wybudowanie systemów oczyszczania wód powierzchniowych w Kłajpedzie (Litwa).
2. Utworzenie lokalnych systemów oczyszczania ścieków na osiedlu Primorie w dystrykcie Svetlogorskiy w Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja).
3. Przygotowanie studium wykonalności dla budowy międzynarodowego kampusu ekologicznego w Primorie w dystrykcie Svetlogorskiy Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja).
4. Podniesienie efektywności działania systemów uzdatniania wody i kwalifikacji urzędników miejskich w zarządzaniu systemami wodnymi mające także na celu ochronę środowiska wodnego Morza Bałtyckiego.
5. Rozwijanie systemu nieformalnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w krajach partnerskich.
6. Podniesienie świadomości i stworzenie warunków do zaangażowania społeczności lokalnej w procesie przeciwdziałania i zapobiegania problemom ekologicznych zanieczyszczeń wód Bałtyku.
7. Zjednoczenie wysiłków na terytorium zachodniej Litwy i zachodniej części Obwodu Kaliningradzkiego na rzecz rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniem Morza Bałtyckiego przez wody deszczowe i powierzchniowe dzięki zaangażowaniu nadmorskich gmin regionu kaliningradzkiego w ramy transgranicznej sieci współpracy ds. infrastruktury, która powstała w ramach projektu RAINNET 1.
8. Poszerzenie doświadczeń/umiejętności międzynarodowych zespołów zarządzających projektem.

LPR1/010/039

Tytuł projektu:                               Poprawa jakości środowiska na litewsko-rosyjskim pograniczu

Partner Wiodący:

Administracja Gminy Miejskiej w Kłajpedzie (Litwa)

Partnerzy:

Administracja Okręgu Miejskiego Niemen (Rosja)

Całkowity budżet:

4 318 344,90 EUR

Wkład Programu:

3 886 510,41 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
1.1. Zrównoważone wykorzystywanie środowiska


Głównym celem projektu jest litewsko-rosyjska współpraca dotycząca rozwiązywania wspólnych problemów środowiskowych, która może być ustanowiona poprzez osiągnięcie następujących szczegółowych celów – poprawienie sytuacji ekologicznej rzeki Niemen oraz Zalewu Kurońskiego, budowa odcieku i oczyszczalni ścieków na składowisku wsi Dumpiai (Kłajpeda, Litwa) i Miasta Niemen (Obwód Kaliningradzki, Rosja), rekultywacja oraz zamknięcie składowiska w mieście Niemen, promocja działań i ich rezultatów.
W projekcie zaplanowano osiągniecie następujących rezultatów:
1. Składowisko ścieków oraz odciek będą oczyszczone w Dumpiai oraz mieście Niemen.
2. Likwidacja dwóch źródła zanieczyszczeń rzeki Niemen – w okręgach Kłajpedzkim i Niemen.
3. Prowadzanie stałego monitorowania próbek wody.
4. Składowisko odpadów Miasta Niemen zostanie zrekultywowane, teren 5ha będzie obsadzony drzewami, źródła zanieczyszczeń oraz zanieczyszczony obszar zostaną naprawione.
5. Zorganizowane zostaną trzy konferencje.
6. Zostaną postawione 2 stałe tablice oraz 2 tablice informacyjne w miejscach realizacji projektu.
7. Zostaną opublikowane 4 artykuły w gazetach lokalnych; informacje o wdrażaniu projektu zostaną umieszczone na 2 stronach internetowych.

LPR1/010/038

Tytuł projektu:                                     "Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w oparciu o odnowienie i ochronę dziedzictwa historyczno-kulturowego parków miejskich "

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013

Tematyka projektu:

Turystyka, kultura i zabytki

Priorytet:

2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

Działanie:

2.1. Rozwój turystyki

Beneficjent:

Administracja dystryktu miejskiego Jurbarkas (Litwa)

Partnerzy:

Administracja dystryktu miejskiego Kaliningrad (Rosja)

Całkowity budżet:

2 863 199.51 EUR
Wkład Programu: 2 576 879.55 EUR

Okres realizacji projektu :

22 miesiące (styczeń 2013 – październik 2014)

Strona internetowa projektu:
-


Ogólnym celem projektu jest: przyczynienie się do wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego dystryktu Jurbarkas i Kaliningradu poprzez współpracę w rozwiązywaniu wspólnych problemów rozwoju infrastruktury turystycznej.

Główne szacunkowe wyniki projektu są następujące:

1. Uporządkowanie parku wokół dworu w Jurbarkas i parku „Maks Ashmann" w Kaliningradzie.
2. Zorganizowanie wystawy „Jurbarkas dla turystów”.
3. Wydanie publikacji: „Dwór Jurbarkas wczoraj i dziś", „Jurbarkas - region dla turystów", „Litwa-Kaliningrad" i „Zarządzanie parkami jako obiektami turystyczno-rekreacyjnymi".
4. Wprowadzenie języka rosyjskiego na stronę turystyczną Jurbarkas.
5. Organizacja dwóch festiwali „Kontynuacja XIX wiecznej tradycji dworu S. Vasilčikov".
6. Zorganizowanie wieczorów pieśni romantycznych w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z Jurbarkas Mansion.
7. Przygotowanie wystawy „Zielony Strój Kaliningradu".
8. Zorganizowanie konferencji i seminariów: „Zastosowanie terenów rekreacyjnych i obiektów dziedzictwa kulturowego na potrzeby społeczne", "Rozwój parków miejskich jako obiektów turystyki rekreacyjnej" i „Zielone strefy jako części pozytywnego wizerunku miasta" .
9. Zorganizowanie obozów twórczych dla studentów uniwersytetu technicznego w Kaliningradzie i uczniów z miasta Jurbarkas.
Ważność: 15.01.2013.
 

LPR1/010/002

Tytuł projektu:                                    "Bliscy Nieznajomi: promowanie wspólnego zrozumienia pomiędzy społecznościami Gdańska, Kaliningradu oraz Kłajpedy poprzez ułatwienie wymiany na płaszczyźnie sztuki współczesnej i kultury"

Partner Wiodący:

Bałtycki Oddział Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej

Partnerzy:

Miejska publiczna instytucja kultury Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (Gdańsk, Polska),
Miejska publiczna instytucja kultury Centrum Komunikacji Kulturalnej Kłajpeda (Kłajpeda, Litwa)

Całkowity budżet:

873.795,59 EUR

Wkład Programu:

768.940,12 EUR

Okres realizacji projektu :

24 miesiące
Działanie:
2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych


Ogólnym celem projektu jest rozwój wymiany współczesnej kultury i promowanie wzajemnego zrozumienia między mieszkańcami Gdańska (Polska), Kaliningradu (Rosja) i Kłajpedy (Litwa). Cele szczegółowe projektu obejmują ułatwianie wymiany trójstronnej w ramach transgranicznej sieci instytucji i specjalistów pracujących w dziedzinie kultury i sztuki współczesnej w trzech partnerskich miastach oraz upowszechnianie informacji na temat współczesnych zagadnień artystycznych, kulturalnych i społecznych na terenie oddziaływania projektu w trzech krajach Programu: Rosji, Polsce i na Litwie.
Główne rezultaty projektu są następujące:
1) 25 trójstronnych i 55 dwustronnych wydarzeń artystycznych realizowanych przy włączeniu przynajmniej trzech instytucji publicznych, 80 reprezentantów sztuki współczesnej i pracowników kultury z Kaliningradu (Rosja), Polski
i Litwy.
2) ponad 80 reprezentantów sztuki współczesnej i pracowników kultury w tym artystów, kuratorów, muzyków i pisarzy z Kaliningradu, Gdańska i Kłajpedy odwiedzi kraje partnerskie, zbada ich obecne realia kulturowe i społeczne, podzieli się doświadczeniami wspólnie z miejscowymi kolegami i szerszą publicznością i wspólnie stworzy 54 dzieł sztuki bazujących na zdobytych doświadczeniach.
3) stworzenie bazy danych on-line z ponad 150 artykułami o treści dot. współczesnej kultury i sztuki w Kaliningradzie, Gdańsku i Kłajpedzie
w 4 językach, wytworzenie publikacji - 7 katalogów/ ulotek (łącznie 8500 egzemplarzy) i rozpowszechnienie ich wśród grup docelowych projektu.
4) ponad 22 000 osób z trzech partnerskich miast odwiedzających imprezy projektu, oraz, z pomocą 140 dzieł sztuki prezentowanych w ramach projektu, uzyska informacje na temat współczesnych procesów kulturowych
i społecznych w krajach sąsiadujących.
5) opracowanie i przetestowanie 9 programów szkoleniowych ułatwiających rozumienie sztuki w krajach sąsiadujących przez mieszkańców Kaliningradu, Gdańska i Kłajpedy.
6) Poprawienie zaplecza technicznego instytucji wnioskodawcy i partnerów.

LPR1/010/003

Tytuł projektu:                               Sieć Informacji Turystycznej (TourInfoNet)

Partner Wiodący:

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kaliningradzie (Rosja)

Partnerzy:

Agencja ds. Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja),
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Swietłogorsku (Rosja),
Centrum Informacji Turystycznej w Palandze (Litwa),
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturowej w Kłajpedzie (Litwa),
Centrum Informacji Turystycznej w Gargzdai (Litwa),
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (Polska),
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna (Polska)

Całkowity budżet:

352 585,50 EUR

Wkład Programu:

317 326,95 EUR

Okres realizacji projektu :

22 miesiące
Działanie:
2.1. Rozwój turystyki


Ogólnym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja, poprzez utworzenie efektywnego transgranicznego systemu rozpowszechniania informacji turystycznej oraz promocji wspólnych produktów turystycznych w obszarze Programu i poza nim.
Główne rezultaty projektu:
1) Lokalne centra informacji oraz touroperatorzy będą otrzymywać aktualne informacje w obszarze Programu
2) Lokalni i zagraniczni turyści będą lepiej poinformowani o infrastrukturze turystycznej w obszarze Programu.
3) Region będzie promowany jako unikalny kierunek turystyczny w obszarze Programu i poza nim.

LPR1/010/071

Tytuł projektu:                                   Poprawa stanu środowiska naturalnego dorzecza rzeki Šešupė dzięki usprawnieniu ochrony przeciwpożarowej

Partner Wiodący:

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kaliningradzie (Rosja)

Partnerzy:

Regionalna Komenda Straży Pożarnej i Ratownictwa w Mariampolu (Litwa)
Administracja Dystryktu Miejskiego Krasnoznamensk (Rosja)

Całkowity budżet:

714,269.38 EUR

Wkład Programu:

642,842.44 EUR

Okres realizacji projektu :

18 miesięcy
Działanie:
1.1 Zrównoważone wykorzystanie środowiska


Głównym celem projektu jest przyczynienie się do poprawy stanu środowiska dorzecza rzeki Šešupė poprzez poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej po obu stronach granicy litewsko-rosyjskiej i wzmocnienie spójności działania służb ratowniczych.

Główne zakładane rezultaty projektu to:
1. Skrócenie czasu dotarcia strażaków do pożaru (ocenia się, że w 90% wszystkich przypadków nie będzie to przekraczało 15 minut).
2. Ugaszanie pożarów w litewsko-rosyjskim obszarze przygranicznym zostanie przyśpieszone dzięki ulepszonej infrastrukturze strażackiej (ocenia się, że w 65%przypadków gaszenie nie przekroczy 30 min.)
Ważność: 30.01.2013.

LPR1/010/007

Tytuł projektu:  "Współpraca Transgraniczna w organizacji szkolnej telewizji w regionie bałtyckim "

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013

Tematyka projektu:

Edukacja

Priorytet:

2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

Działanie:

2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych rządzenia i szans edukacyjnych

Beneficjent:

Miejska autonomiczna instytucja edukacyjna miasta Kaliningrad szkoła średnia nr 31 (Rosja)

Partnerzy: Szkoła publiczna z Kłajpedy “Santarve” (Litwa), Miejska edukacyjna instytucja budżetowa  “Dziecięcy dom szkolny» w dystrykcie  Sovetsk” (Rosja)
Całkowity budżet: 524 358.94 EUR
Wkład Programu: 466 679.46EUR
Czas trwania:

20 miesięcy (Luty 2013 - Wrzesień 2014)

Strona internetowa projektu: Zostanie zaprojektowana w fazie wdrażania projektuOgólnym celem projektu jest rozszerzenie pola edukacji w regionie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska- Rosja w celu stworzenia w szkołach partnerskich infrastruktury poszerzającej zakres edukacji informacyjnej
i opracowywania nowych metod oraz nowego podejścia do pracy z uczniami
z wykorzystaniem technologii wideo-komunikacyjnych.

Główne szacowane wyniki projektu są następujące:

1. Stworzenie telewizji, prasy i wydawnictwa na podstawie partnerstwa szkół.

2. Podniesienie poziomu kwalifikacji nauczycieli w dziedzinie technologii wideo-komunikacyjnych.

3. Wypracowanie i uznawanie metod technologii video-komunikacyjnych w trakcie zajęć i w aktywności pozalekcyjnej.

4. Wykorzystanie technologii wideo-komunikacyjnych w praktyce w procesie regularnego kształcenia.

Ważność: 07.02.2013

LPR1/010/037

 

Tytuł projektu:  "Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej"

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013

Tematyka projektu:

Edukacja

Priorytet:

2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

Działanie:

2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych rządzenia i szans edukacyjnych

Beneficjent:

Administracja Rejonu Miejskiego Jurbarkas

Partnerzy: Administracja Rejonu Miejskiego Niemen (Obwód Kaliningradzki, Rosja), Powiatowy Zespół Obsługi Szkół
i Placówek Oświatowych w Giżycku (Warmińsko-Mazurskie, Polska)
Całkowity budżet: 2 971 432.83 EUR
Wkład Programu: 2 674 289,54 EUR
Czas trwania:

22 miesiące (Luty 2013 – Grudzień 2014)

Strona internetowa projektu: -

 Ogólnym celem projektu jest promocja współpracy wśród Litewskich, Polskich i Rosyjskich obszarów przygranicznych w zakresie edukacji zdrowotnej, rozwiązywania problemów z niewystarczającą aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży oraz stymulowanie współpracy specjalistów w dziedzinie edukacji zdrowotnej.

Główne rezultaty projektu:

1. Zrekonstruowana płyta boiska oraz budynki pomocnicze stadionu w Rejonie Miejskim Jurbarkas.

2. Zrekonstruowany obóz wraz z obiektami sportowymi w Rejonie Miejskim Niemen.

3. Zorganizowanie 7 dwudniowych konferencji (3 na Litwie, 3 w Rosji oraz 1 w Polsce).

4. Organizacja 6 siedmiodniowych obozów dla młodzieży (2 na Litwie, 2 w Rosji oraz 2 w Polsce).

5. Organizacja oraz przeprowadzenie 8 dwudniowych zawodów sportowych (4 na Litwie, 4 w Rosji).

6. Więcej niż 3 000 książek opublikowanych i rozdystrybuowanych na Litwie, w Rosji i Polsce.

7. 15 artykułów opublikowanych w prasie (5 na Litwie, 5 w Rosji oraz 5 w Polsce).

8. Przeprowadzona kampania informacyjna projektu (2 plakaty informacyjne, 2 stałe plakaty objaśniające, 6 artykułów promocyjnych w prasie lokalnej oraz ulotek).

Ważność: 11.02.2013.

 

LPR1/010/040

Tytuł projektu:  "Rozwój systemu informacji turystycznej i infrastruktury turystyki kulturowej w regionie przygranicznym Pagegiai-Sowietsk"

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013

Tematyka projektu:

Turystyka, kultura i zabytki

Priorytet:

2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

Działanie:

2.1. Rozwój turystyki

Beneficjent:

Administracja Miasta Pagegiai (Litwa)

Partnerzy: Administracja Okręgu Miejskiego Sowietsk (Rosja)
Całkowity budżet: 564 734,22 EUR
Wkład Programu: 508 260,80 EUR
Czas trwania:

22 miesiące (Marzec 2013 – Grudzień 2014)

Strona internetowa projektu: www.pagegiai.lt (szczegółowa strona internetowa zostanie zaprojektowana w trakcie realizacji projektu)Ogólnym celem projektu jest zwiększenie liczby zagranicznych i lokalnych turystów w regionie przygranicznym Pagegiai – Sowietsk w pierwszej kolejności poprawienie jakości systemu informacji turystycznej poprzez utworzenie centrów informacji turystycznej w Pagegiai (Litwa) oraz Sowietsku (Rosja) oraz w dalszej kolejności organizację dwóch wystaw muzealnych w centrum w Pagegiai.

W projekcie zaplanowano osiągniecie następujących rezultatów:

1. Centrum informacji turystycznej w Pagegiai zostanie zrekonstruowane i wyposażone
w wystawę muzealną.

2. Centrum informacji turystycznej w Sowietsku zostanie zrekonstruowane.

3. Zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do działania dwóch centrów informacji turystycznej.

4. Zostanie opracowanych 10 wspólnych tras turystycznych.

5. Zostaną zainstalowane 2 terminale interaktywne w Pagegiai i 1 terminal w Sowietsku.

6. Zostaną ustawione 3 stanowiska informacyjne.

7. Zostaną wydane i rozpowszechnione materiały promocyjne: 500 broszur, 1600 ulotek oraz 1600 broszur.

8. Zostaną zorganizowane 2 konferencje oraz 11 spotkań koordynujących.

9. Strony internetowe dla centrów informacji turystycznej zostaną rozbudowane (1 w Pagegiai oraz 1 w Sowietsku).

10. Zostanie opracowana strategia marketingowa dla centrum informacji turystycznej w Pagegiai.

11. Zostaną opublikowane 34 artykuły oraz zostaną nakręcone 3 reportaże telewizyjne w Sowietsku.

Ważność: 01.03.2013

LPR1/010/098

Tytuł projektu:  "Dialog multikulturowy – multikulturowe teatry – wzmocnienie integracji społecznej i kulturowej obszarów granicznych"

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013

Tematyka projektu:

Turystyka, kultura i zabytki

Priorytet:

2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

Działanie:

2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych

Beneficjent:

Teatr im. A. Sewruka w Elblagu (Polska)

Partnerzy: Teatr Dramatyczny w Kaliningradzie (Rosja), Państwowy Teatr Muzyczny w Kłajpedzie (Litwa)
Całkowity budżet: 624 515,00 EUR
Wkład Programu: 562 063,50 EUR
Czas trwania:

16 miesięcy (marzec 2013 – czerwiec 2014)

Strona internetowa projektu: http://www.teatr.elblag.pl (strona projektu zostanie zaprojektowana w ramach realizacji projektu)Głównym celem projektu jest nawiązanie efektywnej współpracy transgranicznej w regionach granicznych Litwy, Polski i Rosji, pokonanie barier, stworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju kultury ponad granicami promując: włączenie społeczne, nawiazywanie kontaktów, budowanie zaufania poprzez współpracę i wypracowanie rozwiązań dla wspólnych wyzwań i problemów.

Główne spodziewane rezulaty projektu są następujące:

1. Podpisanie długoterminowej umowy o współpracy przez dyrektorów teatrów partnerskich z Litwy, Polski i Rosji.

2. Wystawienie 15 spektakli (po 5 w każdym kraju).

3. Przygotowanie wspólnego scenariusza w trzech językach.

4. Zbudowanie trzech identycznych projektów dekoracji scenicznych  i kostiumów (jednego dla każdego teatru).

5. Modernizacja urządzeń teatru poprzez zakup 6 zestawów mikrofonów typu: clip-on (2 zestawy 4 mikrofonów dla każdego teatru).

6. Przeszkolenie 60 aktorów podczas trzech dwudniowych warsztatów międzynarodowych, organizowanych przez czterech ekspertów zewnętrznych w poszczególnych krajach i trzech koordynatorów.

7. Przeszkolenie 30 członków personelu teatralnego podczas trzech dwudniowych warsztatów prowadzonych przez pięciu wewnętrznych ekspertów w każdym kraju.

8. Stworzenie metodologii międzynarodowej współpracy w ciągu ośmiu dni prób do spektaklu: “Romeo i Julia” z udziałem 60 aktorów, 30 członków personelu teatralnego, 13 producentów i trzech koordynatorów.

9. Zebranie i wyedukowanie poprzez sztukę około 10 000 widzów na 15 występach.

10. Wykonanie: 1500 publikacji (500 dla każdego partnera) na temat ‘Teatrów multikulturowych”, trzech reklam prasowych i trzech audycji telewizyjnych dla celu promowania projektu.

Ważność: 20.03.2013

LPR1/010/137

 

Tytuł projektu:  "Bliscy sąsiedzi w XXI wieku – nowa komunikacja i postrzeganie"

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013

Tematyka projektu:

Edukacja

Priorytet:

2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

Działanie:

2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych

Beneficjent:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)

Partnerzy: Bałtycki Federalny Uniwersytet Immanuela Kanta (Rosja)
Całkowity budżet:  282 619,23 EUR
Wkład Programu:  254 357,31 EUR
Czas trwania:

22 miesiące (luty 2013 – grudzień 2014)

Strona internetowa projektu: zostanie zaprojektowana podczas realizacji projektu


Ogólnym celem projektu jest rozwój kontaktów społecznych oraz współpracy transgranicznej szczególnie w dziedzinie edukacji, pomiędzy społecznością obszaru przygranicznego Warmii i Mazur z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego z Rosji, poprzez analizę trendów i wyzwań procesu intensyfikacji wzajemnej współpracy, pomiędzy instytucjami naukowymi regionów a także promowanie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji.

Planowane rezultaty projektu są następujące:

1. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat polsko - rosyjskiego pogranicza wśród 200 uczniów z Polski i Rosji.

2. Wzrost liczby naukowców, którzy prowadzą badania na pograniczu polsko-rosyjskim.

3. Przezwyciężenie wzajemnej nieufności i negatywnych stereotypów, które istnieją w obu krajach w ramach współpracy między naukowcami i studentami z regionu Warmii i Mazur z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji.

4. Tworzenie pro-państwowych i obywatelskich postaw społecznych wśród osób, które będą bezpośrednio i pośrednio objęte projektem.

Ważność: 22.03.2013

LPR1/010/186

 

Tytuł projektu:  "Wspólne działania na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży"

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013

Tematyka projektu:

Edukacja

Priorytet:

2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

Działanie:

2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych

Beneficjent:

Administration of Pagegiai Municipality (Lithuania)

Partnerzy: Administration of Silale District Municipality (Lithuania), Administration of Sovetsk City District (Russia)
Całkowity budżet:  822 044,75 EUR
Wkład Programu:  739 840,27 EUR
Czas trwania:

18 miesięcy (Luty 2013 – Lipiec 2014)

Strona internetowa projektu: zostanie zaprojektowana podczas realizacji projektu


Głównym celem projektu jest przyczynienie się do realnej poprawy atrakcyjności jakości życia oraz znaczenia równości społecznej w rozwoju regionalnym miast Taurogów oraz Sovetska poprzez pracę z młodymi ludźmi nad wzmocnieniem dialogu międzykulturowego i zrozumienia młodzieży w obszarze granicznym Pagegiai – Silale – Sovetsk przez sport i sztukę.

Główne spodziewane rezultaty projektu są następujące:

1.    Wybudowanie i wyposażenie nowego boiska sportowego o powierzchni  2016 m2  w Pagegiai (Litwa).

2.    Wybudowanie i wyposażenie skateparku o powierzchni 1800 m2  w  Sovetsku (Rosja).

3.    Zakup niezbędnego sprzętu do organizacji 3 obozów.

4.    Zorganizowanie jednego obozu artystycznego w Silale (Litwa).


5.    Zorganizowanie jednego festiwalu dla młodzieży z subkultur w Sovetsku

6.    Zorganizowanie obozu sportowego dla 36 uczestników w Pagegiai.

7.    Publikacja i dystrybucja  50 plakatów  w Pagegiai, wydrukowanie ulotek w Sovetsku.

8.    Spotkania koordynacyjne (18) oraz konferencja projektu zorganizowana w Pagegiai dla 50 uczestników.

9.    Publikacja 17 artykułów, emisja 4 spotów telewizyjnych. Utworzenie strony internetowej przez Sovetsk. Zamontowanie tablicy informacyjnej w Sovietsku.

10.    Przygotowanie raportu z ewaluacji projektu.

Ważność: 08.05.2013

LPR1/010/056

 

Tytuł projektu:  "Transgraniczny wymiar turystyki"

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013

Tematyka projektu:

Turystyka, kultura i zabytki

Priorytet:

2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego

Działanie:

2.1. Rozwój turystyki

Beneficjent:

Towarzystwo Amicus (Poland)

Partnerzy: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Województwo Podlaskie, Białystok (Polska), Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach (Litwa), Państwowa Autonomiczna Instytucja - Regionalne Centrum Informacji Turystycznej Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja)
Całkowity budżet:  233 514,70 EUR
Wkład Programu:  210 163,23 EUR
Czas trwania:

20 miesięcy (Maj 2013 – Grudzień 2014)

Strona internetowa projektu: www.towarzystwoamicus.pl


Głównymi celami projektu są: rozwój międzynarodowej współpracy pomiędzy jednostkami informacji turystycznej z obszaru transgranicznego Litwy-Polski-Rosji poprzez wsparcie rozwoju pracowników Centrów i Punktów Informacji Turystycznej, uczestnictwo w szkoleniach oraz wizytach studyjnych oraz rozwój turystyki poznawczej oraz turystyki dziedzictwa kulturowego obszaru Programu,  także dzięki wspólnym publikacjom oraz udziałowi w targach turystycznych.

W projekcie zaplanowano osiągniecie następujących rezultatów:

1. Trzy projekty biura z siedzibą w trzech krajach partnerskich - po jednym w każdym kraju.

2. Zorganizowanie 3 spotkań roboczych – po jednym w każdym kraju.

3. Trzy 32-godzinne warsztaty dla pracowników Punktów oraz Centrów Turystycznych obszaru transgranicznego Litwy-Polski-Rosji (1 w każdym kraju) dla 63 uczestników.

4. Organizacja 6 wizyt studyjnych dla pracowników Punktów oraz Centrów Turystycznych obszaru transgranicznego Litwy-Polski-Rosji (2 w każdym kraju) dla 72 uczestników z grupy docelowej oraz 27 dziennikarzy.

5. Praktyczny przewodnik turystyczny opublikowany w 4 językach (Polski, Litewski, Rosyjski i Angielski).

6. Organizacja konferencji końcowej projektu w Kaliningradzie.

Ważność: 14.05.2013

LPR1/010/084

 

Tytuł projektu:  "Poprawa połączenia transgranicznego miedzy Polską a Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr. 591 Granica państwa– Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni drogi nr. 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo"

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja EISP 2007-2013

Tematyka projektu:

Infrastruktura (drogi, budynki, transport)

Priorytet:

1. Przyczynianie się do rozwiązania wspólnych problemów i wyzwań

Działanie:

1.2. Poprawa dostępności

Beneficjent:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Poland)

Partnerzy: Administracja Miasta Bagrationowsk
Całkowity budżet:  5.620.596,32 EUR
Wkład Programu:  3.996.243,98 EUR
Czas trwania:

18 miesięcy (Czerwiec 2013 – Listopad 2014)

Strona internetowa projektu:


Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej. Patrząc szerzej, przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia szeregu celów szczegółowych: współpracy partnerów z regionów przygranicznych w rozwiązywaniu wspólnych problemów komunikacyjnych,  poprawa warunków transportu i jego bezpieczeństwa, pomoc przy nawiązywaniu kontaktów osobistych i współpracy transgranicznej.

Oto główne z planowanych rezultatów projektu:

1.    Realizacja jednego projektu drogowego skierowanego na poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru Programu.

2.    Zorganizowanie podczas realizacji projektu 4 konferencji i seminariów.

3.    Liczba i długość połączeń (korytarzy transportowych) objętych działaniami mającymi na celu polepszenie systemu komunikacyjnego wynosi 22,4 km.

4.    Gminy które skorzystają ze zmodernizowanej infrastruktury transportowej czyli Miasta Kętrzyn i Mrągowo w Polsce oraz Bagrationowsk Federacji Rosyjskiej  zamieszkuje 122 000 osób.

5.    Realizacja jednego projektu wzmacniającego współpracę transgraniczną.

6.    Udział 200 osób w konferencjach i seminariach zorganizowanych podczas wdrażania projektu.

Ważność: 14.06.2013The Lithuania – Poland – Russia Programme
is co-financed with the funds from the European Union
Mapa strony | Legal Notice Copyright © 2010 LT-PL-RU. All rights reserved.